Seniorieliitti 2013 pelattiin kunnialla päätökseen

sulkaset_seniorieliitti_2013-389

Senio­rie­liitti pelat­tiin kun­nialla pää­tök­seen, vaikka perin­tei­nen tal­koo­väki ei ollut pai­kalla aivan täy­si­lu­kui­sena. Suuri kii­tos tästä kuu­luu ns. uudelle suku­pol­velle eli junio­reille, hei­dän van­hem­mil­leen ja entis­ten junio­rei­den van­hem­mille. Toi­mit­si­ja­pöy­dän taka­na­kin näh­tiin aina tar­vit­taessa “vara­mie­hiä” aina pää­tuo­ma­rista kilpajunnuihin.

 Otte­luita pelat­tiin vii­kon­lo­pun aikana hui­keat 253 kap­pa­letta 33:ssa eri luo­kassa. Lau­an­tai­na­kin pysyt­tiin lähes koko päivä aika­tau­lussa vaikka otte­luista lähes 200 sijoit­tui kysei­seen päi­vään. Tämä on mel­kein ihme, sillä kova kun­toi­set kil­pai­li­jat pela­si­vat jär­jes­täen kahta tai kol­mea luok­kaa. Toi­mit­si­ja­pöy­dän takaa tun­tui hur­jalta kat­sella, kuinka senio­rit pela­si­vat par­haim­mil­laan jopa kym­men­nen otte­lua kuu­den tun­nin sisällä!

Hie­noa on myös se, että oman seu­ran pelaa­jat kor­ja­si­vat mel­koi­sen potin kai­kista jaossa olleista mital­leista. Sul­ka­set­ti­lai­set nousi­vat pal­kin­to­pal­lille tur­nauk­sen kuluessa mel­kein 20 ker­taa. Tar­kem­pia tulok­sia voi kat­sella tästä.

Sul­ka­se­tin kuvaaja(t) oli­vat myös ahke­ria ja kuva­sa­toa ker­tyi mel­kein 500 otok­sen ver­ran. Kuvia voi kat­sella tästä.

Kii­tos vielä ker­ran kai­kille osal­lis­tu­jille ja talkooväelle.

Kil­pai­lun joh­taja
Petri Moisio