Sulkasetin kesäleiri junioreille 7.-9.6.2013

Sul­ka­se­tin kesä­leiri 10–17 –vuo­tiaille junio­reille jär­jes­te­tään Sys­syn Sul­kik­sessa 7.-9.6.2013 . Leiri alkaa per­jan­taina klo 9 ja päät­tyy sun­nun­taina n. klo 16.  Lei­rin val­men­ta­jina toi­mi­vat Petri Moi­sio ja Antti-​​Pekka Saarinen.

Lei­ri­hinta 130 € sisäl­tää ohjauk­sen (sul­ka­pal­loi­lua, muuta lii­kun­taa, pelejä ja leik­kejä ym.), ruo­kai­lut,  yöpy­mi­sen ja sul­ka­pal­lot. Kaikki junio­rit osaa­mis­ta­sosta riip­pu­matta ovat ter­ve­tul­leita, eikä osal­lis­tu­mi­nen edel­lytä Sul­ka­se­tin jäse­nyyttä (voit ottaa kave­ri­si­kin mukaan).

Lisä­tie­toja voit kysellä Petri Moi­siolta (e-​​mail if.tesaklusnull@oisiom.irtep). Ilmoit­tau­tu­mi­nen lomak­keella 31.5.2013 men­nessä. Lei­rin toteu­tu­mi­nen edel­lyt­tää vähin­tään 15 osal­lis­tu­jaa. Tar­kempi lei­rioh­jelma jul­kais­taan myö­hem­min Sul­ka­se­tin kotisivuilla.

Kaikki innolla mukaan kesäleirille!!

Ilmoit­taudu alla ole­valla lomakkeella

[form 2013_​leiri]