Sulkapallovalmennusta

Sys­syn Sul­kis tar­joaa yhteis­työssä Sul­ka­set seu­ran kanssa sul­ka­pal­lo­val­men­nusta kai­kille lajista kiinnostuneille!

Hal­lil­lamme jär­jes­te­tään sul­ka­pal­lo­kurs­seja syk­systä kevää­seen noin kah­den kuu­kau­den välein.

Nyt on myös mah­dol­li­suus yksi­lö­val­men­nuk­seen tai pien­ryh­mä­val­men­nuk­seen. Val­men­nus­tun­nit onnis­tuu myös kesä, heinä, elo­kuussa jol­loin olet hyvässä iskussa heti syk­syllä kau­den alettua.

Val­men­nusta tar­jo­taan kai­ken­ta­soi­sille pelaa­jille, sekä aloit­te­li­joille että kil­pa­pe­laa­jille. Voit ottaa vaikka vain yhden tun­nin ses­sion jossa saat pin­ta­raa­pai­sun lajin saloi­hin. Tai voi­daan tehdä vuo­sia kes­tä­vää yhteis­työtä jossa mukana on tavoit­teel­li­nen tree­naus oheisharjoitteineen.

Mei­dän kautta saat myös lajia tuke­van sinulle rää­tä­löi­dyn kesäharjoitteluohjelman.

Erit­täin suo­sit­tuja ja pidet­tyjä tapah­tu­mia ovat olleet esim. työpaikka/​kaveriporukoiden kurs­sit joi­den sisältö rää­tä­löi­daan aina asiak­kaan toi­vei­den mukaiseksi.

Hin­tae­si­merk­kejä:

  • 1–2 hen­ki­löä 40e/​h + kenttämaksut
  • 3–4 hen­ki­löä 60e/​h + kent­tä­mak­sut (neljä pelaa­jaa mah­tuu har­joit­te­le­maan yhdelle kentälle)
  • 6–8 hen­gen ryhmä 2h 150e + kenttämaksut
  • Isom­mille ryh­mille tai useita ker­toja sisäl­tä­viin val­men­nuk­siin hin­nat sovit­tava erikseen.

Sys­syn Sul­ki­sen sul­ka­pal­lo­val­men­nuk­sesta vas­taa Janne Syysjoki.

Anne­taan Jan­nen ker­toa hie­man itsestään:

”Olen 33vuotias per­hee­nisä. Aloi­tin sul­ka­pal­lon pelaa­mi­sen noin 4 vuo­ti­aana van­hem­pieni mukana. Ensim­mäi­set kil­pai­luni pela­sin 9 vuo­ti­aana. Aktii­viu­rani jat­kui aina 25vuotiaaksi asti, joil­loin lope­tin kil­pa­pe­laa­mi­sen usei­den louk­kaan­tu­mis­ten seu­rauk­sena. Paras saa­vu­tuk­seni on seka­ne­lin­pe­lin Suo­men mes­ta­ruus ja muu­tama muu SM-​​mitali nelin­pe­leistä. Kuu­luin myös usean vuo­den ajan Suo­men maa­jouk­ku­ee­seen jossa sain val­men­nusta Suo­men par­hailta val­men­ta­jilta, Kii­na­lai­selta val­men­ta­jalta ja kah­delta Tans­ka­lai­selta val­men­ta­jalta. Kier­sin myös kil­pai­luja Euroo­passa, joten koke­musta lajista löy­tyy myös rajo­jemme ulkopuolelta.

Val­men­ta­mi­sen aloi­tin jo 17vuotiaana pelaa­mi­sen ohessa. Sul­ka­pal­lo­kurs­seja aloin pitä­mään 18vuotiaana. Eli tänä päi­vänä val­men­nus­ko­ke­musta on ker­ty­nyt jo yli 15vuoden ajalta. Takana on yli sata sul­ka­pal­lo­kurs­sia ja tuhan­sia val­men­nus­tun­teja junio­rei­demme kanssa.

Haluan­kin nyt jakaa osaa­mis­tani kai­kille lajista kiin­nos­tu­neilla. Ota roh­keasti yhteyttä.”

Val­men­nus­tie­dus­te­lut suo­raan Jannelle:

moc.liamgnull@ikojsyys tai 040–5243790