Harjoitusvuorojen alkamisesta

Vaikka vielä on kesää jäl­jellä, alkaa syk­sy­kin pikku hil­jaa lähes­tyä ja Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot käyn­nis­tyä. Pohjois-​​Hervannan ja Koi­vis­ton­ky­län kou­lu­jen vuo­rot sekä Sys­syn Sul­kik­sen ja Ten­nis­kes­kuk­sen vuo­rot alka­vat vii­kolla 36. Mikäli haluat ilmoit­tau­tua jol­le­kin vuo­rolle tai sinulla on kysyt­tä­vää jos­ta­kin vuo­rosta, ota yhteyttä kyseessä ole­van vuo­ron vastuuvalmentajaan.

Vuo­ro­jen tar­kat ajan­koh­dat ja vas­tuu­val­men­ta­jat löy­ty­vät ohei­sista linkeistä:

Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sen vuo­ro­jen alka­mi­sai­ka­taulu ilmoi­te­taan myö­hem­min. Näi­hin vuo­roi­hin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä ota yhteyttä Petri Moi­sioon: if.tesaklusnull@oisiom.irtep

Lisäksi muis­tu­tan Pohjois-​​Hervannan ja Ten­nis­kes­kuk­sen viime kevään junio­ri­vuo­ro­lai­sia, että hei­dän pitää ilmoit­tau­tua vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jalle ennen vuo­ron alka­mista jos he halua­vat syk­syllä jat­kaa vuo­rolla. Pai­kat vuo­roille täy­te­tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aurin­koista lop­pu­ke­sää kai­kille ja toi­vot­ta­vasti näh­dään syk­syllä sul­ka­pal­lon parissa!

Kesä on ohi!