Sulkaset jäsentiedote kaudelle 2013–2014

Voit ladata jäsen­tie­dot­teen tästä (pdf) tai lukea sen alta.

Syksy 2013

  • Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 36 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 50.
  • Aloit­te­le­ville pelaa­jille ja junio­reille sekä hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­tettu esit­tely– ja info­ti­lai­suus pide­tään la 21.9.13 klo 12.00 Sys­syn Sul­kik­sessa (Tam­pel­lan Espla­nadi 15 C 33100 Tam­pere). Kah­vi­tar­joilu. Tervetuloa!

Kevät 2014

  • Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 20.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää Senio­rie­lii­tin 15.-16.2.2014. Kisoissa on myös ylei­set luo­kat ja junio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!
  • Perin­tei­nen junio­rei­den seu­raot­telu jär­jes­te­tään kaa­ri­na­lai­sen sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin kanssa toden­nä­köi­sesti kevät­kau­della (tar­kempi ajan­kohta ilmoi­te­taan myö­hem­min Sul­ka­se­tin koti­si­vuilla). Tavoit­teena on saada kaikki seu­ramme junio­ri­pe­laa­jat mukaan tai­doista ja peli­ko­ke­muk­sesta riippumatta!!
  • Lop­pu­ke­väällä vuo­ro­jen pää­tyt­tyä pidämme perin­tei­set kevät­juh­lat, johon kaikki seu­ra­lai­set ovat ter­ve­tul­leita (myös jun­nu­jen vanhemmat).
  • Heti alku­ke­sällä pyri­tään jär­jes­tä­mään junio­rien kesäleiri.

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin pää­asial­lista tie­do­tus­ka­na­vaa www​.sul​ka​set​.fi