Ylöjärvestä

Sul­ka­set laa­jensi toi­min­taansa Ylö­jär­ven suun­taan kuusi vuotta sit­ten siellä ava­tun uuden sul­ka­pal­lo­hal­lin ja lupaa­vien junio­rien toi­vossa. Uusi halli ja siellä jär­jes­te­tyt har­joi­tus­vuo­rot pal­ve­li­vat seu­raa hyvin; Sul­ka­set sai toi­min­taansa mukaan huip­pu­ju­nio­reita ja kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen Pir­kan­maan seu­dulla oli jäl­leen mah­dol­lista lähes kym­me­nen vuo­den tauon jälkeen.

Tällä kau­della (2013−2014) Sul­ka­set ei tule enää jär­jes­tä­mään toi­min­taa Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Poik­keuk­sena Petri Moi­sion har­joi­tus­vuoro tiis­tai­sin klo 18–19.30, jonka toi­min­taa jat­ke­kaan vii­kosta 36 vii­kon 40 tie­noille. Pie­nem­pien junio­rei­den vuoro (val­men­taja Ville Rasi) ei start­taa enää ollen­kaan Ylöjärvellä.

Molem­mille vuo­roille pyri­tään järjs­tes­tä­mään kor­vaa­vaa toi­min­taa vii­kon 40 jäl­keen uudessa Sys­syn Sul­kis Raho­lassa vähin­tään yhden uuden val­men­ta­jan ja alle­kir­joit­ta­neen voi­min. Syy hal­lin vaih­dok­seen on puh­taasti maantieteellinen.

Tar­kem­paa tie­toa uusista vuo­roista jul­kais­taan heti, kun Raho­lan halli aukeaa. Sul­ka­set toi­voo, että kaik­killa Ylö­jär­ven jun­nuilla on mah­dol­li­suus siir­tyä har­joit­te­le­maan edellä mai­nit­tuun uuteen hal­liin. Sul­ka­set myös pahoit­te­lee, että asiasta tie­do­te­taan näin myöhään.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin
Sul­ka­se­tin Johtokunta