Lisää Ylöjärvestä

Ylö­jär­ven vuo­rot eivät enää jatku tällä kau­della ollen­kaan. Kor­vaa­via vuo­roja yri­te­tään jär­jes­tää vii­meis­tään kevät­kau­delle (ei kui­ten­kaan Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa), mutta tällä het­kellä vuo­ro­jen pelaa­jilla ei ole muuta mah­dol­li­suutta kuin ottaa yhteyttä Ahve­nis­jär­ven tai Koi­vis­ton­ky­län val­men­ta­jiin ja kysyä paik­kaa kysei­siltä vuoroilta.