Harjoitusvuoromaksuista

Syk­syn 2013 har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut on lähe­tetty viime yönä. Tek­nis­ten ongel­mien vuoksi osa saat­toi saada saman las­kun kah­teen ker­taan. Täl­lai­sessa tapauk­sessa riit­tää, että mak­saa vain toi­sen ja jät­tää toi­sen huomioimatta.

Pahoit­te­lut yli­mää­räi­sestä vaivasta.

–Las­ku­tus