Helsinki Open ja Vantaan Juniori-​​Eliitti

Hel­sinki Open 5.-6.10.

Viime vii­kon­lop­puna pelat­tiin syk­syn toi­nen eliitti, HBC:n jär­jes­tämä perin­tei­käs Hel­sinki Open. Myös Sul­ka­se­tistä lähti kisoi­hin isku­ky­kyi­nen 5 hen­ki­lön tiimi näyt­tä­mään että osa­taan sitä Tam­pe­reel­la­kin sul­ka­pal­loa lyödä.

arkistokuva; kuva ei liity tekstiin

arkis­to­kuva; kuva ei liity tekstiin

Sul­ka­se­tillä on tällä kau­della pit­kästä aikaa kaksi miestä kak­sin­pe­lin valio­luo­kassa. Seu­ran valion mie­het Roni Lyy­ti­nen ja Ville Rasi näyt­ti­vät tasonsa heti ensim­mäi­sen kier­rok­sen peleissä ja hoi­ti­vat ne vakuut­ta­vasti pie­nestä aamu­vä­sy­myk­sestä huo­li­matta. Roni voitti ESB:n Arto Lah­ti­sen 21–19, 26–24 ja Ville TS:n Jukka Anti­lan 21–15, 20–22, 21–12. Toi­sella kier­rok­sella Vil­lelle tuli vas­taan rak­kaan itä­naa­pu­rimme kisoissa 5/​8-​​sijoitettu Ser­gey Sirant, joka oli sel­västi kesä­ree­ninsä teh­nyt, sen ver­ran nopeasti jalat tik­ka­si­vat ken­tällä. Ville yritti par­haansa pysyäk­seen mukana, mutta tällä ker­taa kave­rin nopeus oli lii­kaa. Mai­nit­ta­koon Siran­tista vielä sen ver­ran, että hän oli kisoissa ainoa pelaaja, joka pys­tyi vie­mään valio­luo­kan voit­ta­jalta, erit­täin kova­kun­toi­selta Kas­per Lehi­koi­selta, erän. Roni sai toi­sessa pelissä vas­taansa 5/​8-​​sijoitetun Petri “Pete” Hau­ta­lan. Pelistä oli odo­tet­ta­vissa jo etu­kä­teen tule­van hyvin tiukka ja kor­kea­ta­soi­nen peli, ja tätä myös näh­tiin. Roni voitti ensim­mäi­sen erän tiuk­ko­jen vai­hei­den jäl­keen 23–21, mutta toi­sen erän sai Pete kään­net­tyä itsel­leen 21–16. Näin men­tiin kol­man­teen ja rat­kai­se­vaan erään. Erä kulki tasai­sesti lop­puun asti, mutta lopussa Pete sai Ronin kovasta pai­nos­tuk­sesta huo­li­matta otet­tua vii­mei­set kaksi pis­tettä, vie­tyä erän 22–20 ja näin ollen myös koko otte­lun. Kovia mäs­sejä (toim.huom. smash eli isku­lyönti) oli huhu­jen mukaan pelissä nähty, ja  aina­kin Ronin jän­teet sai­vat sen kokea.

A-​​luokan mies­ten kak­sin­pe­lissä oli myös kaksi Sul­ka­set­ti­läistä, Teemu Ekola ja nyky­ään Espoossa vai­kut­tava Oskari Vuo­ri­nen. Oskari otti ensim­mäi­sestä pelistä hel­pon voi­ton, mutta toi­sessa pelissä Bis­kun Art­turi Hele­nius oli Oska­rin toi­sen erän murs­kaa­vasta yli­voi­masta huo­li­matta lii­kaa, ja tap­pio tuli luvuin 21–14, 11–21, 21–6. Teemu taas pääsi hyvän arpaon­nen ja tasai­sen var­man pelie­si­tyk­sen myötä aina A-​​luokan finaa­liin asti. Edes sun­nun­tai­aa­mun klo 9 puo­li­vä­lie­rä­peli ei lan­nis­ta­nut miestä, vaan se ja välie­rä­peli tuli hoi­det­tua var­masti. Finaa­lissa astui­kin sit­ten vas­taan astetta kovempi ja monille Sul­ka­set­ti­läi­sille jo entuu­des­taan tuttu vas­tus­taja, nimit­täin Häm­Sua edus­tava Antti Kol­jo­nen. Antti oli ennen kak­sin­pe­lin finaa­lia jou­tu­nut ura­koi­maan sekä nelin­pe­lin että kak­sin­pe­lin puo­li­vä­lierä– ja välie­rä­pe­lit, joten Tee­mulla oli pieni fyy­si­nen etu ennen otte­lua. Ensim­mäi­nen erä läh­ti­kin Tee­mun kan­nalta hyvin käyn­tiin, ja vaikka peli oli melko tasaista koko ajan, oli Tee­mulla muu­ta­man pis­teen etu­matka. Etu­mat­kan Teemu sai pidet­tyä aina 20–18 tilan­tee­seen asti, mutta sit­ten Antti näytti muu­ta­malla sivu­ra­jaa piis­kaa­valla iskulla, että erää ei ole vielä pelattu. Tästä Teemu ei toi­pu­nut, vaan ensim­mäi­nen erä päät­tyi Antin voit­toon 23–21. Antti sai näin hen­ki­sen yliot­teen toi­seen erään ja pääsi siinä heti alussa 5 pis­teen joh­toon. Tätä joh­toa ei Teemu hyvästä tais­te­lusta huo­li­matta saa­nut kiinni, ja Antti vei toi­sen erän 21–16 ja samalla mes­ta­ruu­den. Näin Tee­mulle A-​​luokan kakkossija.

Lisäksi mies­ten kak­sin­peli C-​​luokassa Ville Yli­nen esitti hyviä pelie­si­tyk­siä ja kipeästä olka­päästä huo­li­matta tais­teli itsensä aina puo­li­vä­lie­riin asti. Puo­li­vä­lie­rissä Han­sun John Kum­lin osoit­tau­tui parem­maksi pis­tein 21–16, 21–16.

Tap­pioista huo­li­matta kisoissa näh­tiin Sul­ka­set­ti­läi­siltä monia hyviä pelejä ja tais­te­lua, sekä se yksi mita­li­kin. Seu­raa­vissa kisoissa sit­ten läh­de­tään hake­maan luokkavoittoja:)

Kaikki tulok­set Hel­sinki Ope­nista löytyvät:

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=84819C1F-9BEB-4038–8082-4B77877B326C

Van­taan Juniori-​​Eliitti 28.-29.9.

Myös Sul­ka­se­tin junio­rit esit­ti­vät hyvää menes­tystä kau­den ensim­mäi­sessä Juniori-​​Eliitissä Van­taalla viikko sit­ten. Siellä PK-​​17-​​luokassa Mikael Kuusisto sel­vitti hie­noilla pelie­si­tyk­sillä tiensä aina välie­riin asti, joissa tuli tap­pio luo­kan voit­ta­jalle ESB:n Erno Mäki­selle. PK-​​15-​​luokassa Matias Polus voitti vakuut­ta­vasti alku­loh­konsa kaikki pelit, mutta jat­ko­pe­lissä tuli har­mit­ta­vasti tiukka 3 erän tap­pio TS:n Ville Var­pu­lalle 22–20, 19–21, 23–21.  PK-​​13-​​luokassa taas Eetu Miet­ti­nen esitti hyvää peli­vi­ret­tään kukis­ta­malla monta sijoi­tet­tua pelaa­jaa ja yltäen aina puo­li­vä­lie­riin asti, joissa PuiU:n Lauri Forss osoit­tau­tui parem­maksi 3 erän tais­te­lun jälkeen.

Tytöis­tämme TK-​​17-​​luokassa Elina Heik­kilä ylsi Mikae­lin tavoin hie­nosti välie­riin asti, joissa luo­kan voit­taja HBC:n Jenni Rau­tiai­nen vei voi­ton. Jenni Kan­kaan­pää taas pääsi TK-​​15-​​luokassa aina puo­li­vä­lie­riin asti, missä luo­kan toi­seksi sijoit­tu­nut PuiU:n Emi­lia Harti sai vie­tyä voi­ton. Lisäksi molem­mat tytöt oli­vat omien pariensa kanssa upeasti nelin­pe­lissä kol­man­sia: Elina TS:n Marikki Pit­kä­sen kanssa TK-​​17-​​luokassa ja Jenni ESB:n Mia Immo­sen kanssa TK-​​15-​​luokassa. Onnit­te­lut mita­leista tytöille!

Hie­noja pelejä ja mah­ta­vaa tsemp­piä kai­kilta junio­reil­tamme! Tästä on hyvä jatkaa:)

Kaikki Van­taan Juniori-​​Eliitin tulok­set löytyvät:

http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​8​7​8​C​1​3​8​1​-​A​4​4​6​-​4​9​6​7​-​A​F​D​B​-​6​2​A​A​E​5​5​4​4​9D7