Uusi harjoitusvuoro junioreille Raholan Syssyn Sulkiksessa

Raho­lan Sys­syn Sul­kik­sessa alkaa uusi har­joi­tus­vuoro junio­reille 14.1.2014. Har­joi­tus­vuoro 640–553 jär­jes­te­tään tiis­tai­sin klo 17.30 — 19.00 nel­jällä ken­tällä ja vuoro on tar­koi­tettu 7–16 –vuo­tiaille. Vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jana toi­mii Petri Moi­sio ja tämän lisäksi vuo­rolla on aina yksi apu­val­men­taja, jol­loin kai­kille pys­ty­tään tar­joa­maan laa­du­kasta val­men­nusta. Vuo­ron hinta on 160€ per kausi.

Ilmoit­taudu mukaan alla ole­valla 640–461 lomak­keella. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. Toimi nopeasti, sillä vain 14 ensim­mäistä mah­tuu mukaan.

Junio­rin koko nimi (pakol­li­nen)

Huol­ta­jan koko nimi (pakol­li­nen)

Huol­ta­jan säh­kö­posti (pakol­li­nen)

captcha

Kir­joita var­menne sen alla ole­vaan kenttään!