Kevään harjoitusvuorot

sulis_joulu

Tässä ollaan jo het­ken pidetty jou­lu­lo­maa sul­ka­pal­losta, toi­vot­ta­vasti kai­killa on ollut rau­haisa jou­lun aika.

Vielä uusi vuosi juh­li­taan ja sit­ten vii­koilla 2–3 har­joi­tus­vuo­rot alka­vat taas täy­dellä höy­ryllä. Kevään har­joi­tus­vuo­roi­hin tulee monia muu­tok­sia val­men­ta­ja­vaih­dos­ten ja Sys­syn Sul­kik­sen siir­ty­mi­sen joh­dosta, tässä nämä muu­tok­set koottuna:

Pohjois-​​Hervannan kou­lun maa­nan­tain junio­ri­vuoro alkaa 13.1. klo 18.30. Vuo­ron val­men­ta­jat vaih­tu­vat keväälle, vas­tuu­val­men­ta­jana 70–664aloit­taa Emmi Suho­nen ja apu­val­men­ta­jana Olli Inki­nen. Kaik­kien syk­syn van­ho­jen vuo­ro­lais­ten tulee ilmoit­taa vuo­rolla jat­ka­mi­ses­taan Teemu Eko­lalle (puh. 040–7525274) 8.1. men­nessä; jos ilmoi­tusta ei kuulu, ole­te­taan että pelaaja ei jatka enää vuo­rolla. Näin ehdi­tään ilmoit­taa vuo­ron vara­si­joilla ole­ville vuo­ron tilan­teesta ennen vuo­ron alkua.

Tiis­tain Ten­nis­kes­kuk­sen junio­ri­vuo­rot alka­vat 7.1., Pohjois-​​Hervannan kou­lun kes­ki­vii­kon har­ras­te­vuoro 8.1. ja per­jan­tain Koi­vis­ton­ky­län junio­ri­vuoro 10.1. Nämä kaikki jat­ku­vat täy­sin samalla tavalla kuin syksyllä.

Moni on var­maan jo kuul­lut­kin, että Sys­syn Sul­kis Tam­pella jou­tui lopet­ta­maan toi­min­tansa 22.12. Tam­pe­reen tun­ne­li­hank­keen vuoksi. Onneksi kui­ten­kin uusi Sys­syn Sul­kis Rahola avaa ovensa 2.1. ja näin ollen Sul­ka­set siir­tää kaikki van­hat Sys­syn Sul­kis Tam­pel­lan har­joi­tus­vuo­rot uuteen Raho­lan hal­liin. Vuo­ro­jen aika­tau­luja ja pituutta70–680 on pelaa­jien toi­vei­den mukai­sesti muo­kattu siir­ron yhteydessä:

  • Tiis­tai­sin kil­pa­ryhmä klo 19–21 (alkaen 7.1.)
  • Tors­tai­sin kil­pa­ju­nio­rit klo 17–18.30 (alkaen 9.1.)
  • Tors­tai­sin kil­pa­ryhmä klo 18–20 (alkaen 9.1.)

Lisäksi suu­ren kysyn­nän vuoksi olemme perus­ta­neet uuteen Raho­lan hal­liin kaksi  täy­sin uutta vuo­roa (kts. edel­li­set uutiset):

  • Tiis­taina 14.1. alkaa uusi junio­rei­den har­joi­tus­vuoro, jolle voi­vat tulla kaikki 7–16-vuotiaat junio­rit peli­ta­sosta riip­pu­matta. Vuoro on aina tiis­tai­sin klo 17.30−19 ja vas­tuu­val­men­ta­jana toi­mii koke­nut val­men­taja Petri Moi­sio. Vuo­rolla on vielä tilaa, joten jos nyt on intoa aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta tai lisätä sul­ka­pal­lo­vuo­ro­jen mää­rää, ilmoit­tau­tu­kaa nopeasti mukaan vuorolle.
  • Lau­an­taina 18.1. alkaa kai­kille Sul­ka­se­tin jäse­nille tar­koi­tettu peli­vuoro, jolle ovat ter­ve­tul­leita kaikki har­ras­te­li­jasta kil­pa­pe­laa­jaan ja vau­vasta vaa­riin. Vuoro on aina lau­an­tai­sin klo 15–17 ja antaa hie­non mah­dol­li­suu­den uusien peli­ka­ve­rien löy­tä­mi­seen sekä antoi­siin sul­ka­pal­lo­pe­lei­hin joka vii­kon­loppu. Ilmoit­tau­tu­mi­nen vuo­rolle tapah­tuu tätä kautta.

Usei­den vuo­ro­jen hin­toja jou­du­taan vuo­den vaih­tuessa nos­ta­maan, koska monet vuo­rot piden­ty­vät ja siir­ty­vät uuteen hal­liin. Tie­dot ja hin­nat kai­kista vuo­roista löy­ty­vät Har­joi­tus­vuo­rot –sivuilta:

Jos on jos­tain vuo­rosta kysyt­tä­vää, otta­kaa yhteyttä ko. vuo­ron vastuuvalmentajaan.

Hyvää Jou­lun jat­koa ja Onnel­lista Uutta Vuotta kai­kille seu­ra­lai­sille!! Ensi vuonna jat­ke­taan sul­ka­pal­loa uusilla/​vanhoilla vuo­roilla ja uudella innolla!