Sulkasetin Seniorieliitti 2014

Sul­ka­se­tin vuo­tui­nen senio­rie­liitti pela­taan tänä vuonna täy­sin uudessa Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Uusi halli ote­taan käyt­töön juh­lal­li­sen 262 otte­lun saat­te­le­mana eli pelejä on run­saasti. Kaikki senio­ri­luo­kat pela­taan poo­leissa lau­an­tain aikana 11 ken­tällä (3 kak­sin­peli– ja 8 nelin­pe­li­kent­tää) eli tie­dossa on kii­rei­nen kisa­päivä. Tästä syystä toi­von­kin jo etu­kä­teen, että kaikki hyö­dyn­tä­vät läm­mit­te­ly­kent­tiä sekä tar­vit­taessa kykyä oma­toi­mi­seen alku­läm­mit­te­lyyn ennen var­si­nai­sen otte­lun alkua, jol­loin ottelu voi­daan aloit­taa heti kuu­lu­tuk­sen jäl­keen. Mikäli pelaa­jilla tulee tarve olla yhtey­dessä kil­pai­lun joh­toon ennen kisa­päi­vää, kan­nat­taa lähes­tyä kil­pai­lun joh­ta­jaa säh­kö­pos­titse (if.tesaklusnull@oisiom.irtep tai if.tesaklusnull@ittiileiroines). Puhe­li­meen­kin voi soit­taa, mutta var­sin­kin työ­päi­vän aikana sii­hen ei vält­tä­mättä vastata.

Sul­ka­set ja eri­tyi­sesti kil­pai­lun johto toi­vot­taa kaikki läm­pi­mästi ter­ve­tul­leiksi vuo­den 2014 Seniorieliittiin.

Arvon­nassa on tapah­tu­nut muutoksia!!!

Katso arvonta tästä: http://​tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​D​4​8​0​5​F​A​7​-​E​4​2​7​-​4​1​3​D​-​8​3​E​B​-​F​3​4​5​2​E​9​5​6​CEE

Kisa­paik­kana toi­mii uusi Sys­syn Sul­kis Rahola.

Pysä­köin­nistä: Hal­lin pihaan (muu­ta­mia asu­kas­paik­koja lukuun otta­matta), Tee­ri­vuo­ren­ka­dun var­teen ja lähei­sille park­kia­lueille saa pysä­köidä. Hal­lin pihan tun­nis­tat suu­resta Sys­syn Sul­kis –kyltistä.

sulkaset_seniorieliitti_2013-395

Viime vuo­den kisa­tun­nel­mia Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Katso lisää kuvia mediasalista

victorlogoBW

Viral­li­nen kisa­pallo: Victor