Harrastajien lajiesittely 12.4.2014!

IMG_0005

Sul­ka­set ry kut­suu kaikki Pir­kan­maan alu­een har­ras­ta­jat Sys­syn Sul­kis Raho­laan pelaa­maan sul­ka­pal­loa ilmai­seksi. Samalla seu­ran edus­ta­jat kuun­te­le­vat toi­veita ja ehdo­tuk­sia siitä, kuinka Sul­ka­set ry voisi parem­min huo­mioida har­ras­ta­jia toiminnassaan.

 Tapah­tuma jär­jes­te­tään lau­an­taina 12.4.2014 klo 14–16.

Ohjel­massa on noin puo­len tun­nin info nyky­toi­min­nasta ja ehdo­tus­ten kuu­le­mi­nen toi­min­nan kehit­tä­mi­seksi seu­raa­vaa kautta sil­mällä pitäen. Tämän jäl­keen vapaata pelai­lua klo 16 asti ja mah­dol­li­suus kokeilla tai­to­jaan kil­pa­pe­laa­jia vastaan.

Mukaan tar­vit­set vain peli­vä­li­neet, mikäli aiot osal­lis­tua pelaa­mi­seen. Jos tulet vain otta­maan kan­taa riit­tää kun tuot itsesi.

Tapah­tu­man vetä­jinä toi­mi­vat Sul­ka­set seu­rasta Petri Moi­sio ja Tarmo Martikainen.

Ter­ve­tu­loa mukaan!