Junioreiden seuraottelu Kaarinassa la 3.5.2014

Sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun ​​Clear-​​Sulkaset la 3.5.2014 klo  10.00 Kaa­ri­nan Kilos­por­tissaTar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki Sul­ka­se­tin junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja.  Kisa­pai­kalla on mah­dol­li­suus oma­kus­tan­tei­seen ruo­kai­luun, myös omia eväitä kan­nat­taa ottaa mukaan.  Kisoi­hin jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus Tam­pe­reelta Van­han kir­kon edestä klo 7.00 ja paluu samaan paik­kaan n. klo 20. Mukaan läh­tee junio­rei­den val­men­ta­jia. Mikäli bus­siin mah­tuu myös pelaa­jien van­hem­pia voi tulla mukaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 21.4.2014 men­nessä.