Perinteinen bussimatka Finnish Openiin!

Lois­to­uu­ti­sia kai­kille sul­ka­pal­lon ystä­ville! Sul­ka­set jär­jes­tää tänä­kin vuonna perin­tei­sen bus­si­mat­kan Van­taalle sul­ka­pal­lon Fin­nish Open –tur­nauk­seen, joka on osa Euroo­pan sul­ka­pal­lo­kier­tuetta. Reissu teh­dään lau­an­taina 5.4. ja voit tulla bus­si­mat­kalle mukaan kum­paan­kin tai vain toi­seen suun­taan. Lähtö on aamulla klo 7.30 ja paluu saman päi­vän iltana klo 21.00. Pai­kan päällä näh­dään kiso­jen puo­li­vä­lie­rät ja välie­rät, lisäksi on mah­dol­li­suus käydä kokei­le­massa iskunsa nopeutta tut­kan avulla sekä tutus­tu­massa väli­ne­mes­suilla sul­ka­pal­lo­merk­kien uutuus­tuot­tei­siin. Nyt kaikki san­koin jou­koin mukaan kat­so­maan Suo­men ja Euroo­pan huip­pu­pe­laa­jien otteita sekä fii­lis­te­le­mään bus­si­mat­kan ja tur­nauk­sen legen­daa­rista tun­nel­maa! Ilmoit­tau­tu­mi­nen mat­kalle tapah­tuu Sys­syn Sul­kik­sen kas­salle (puh. 03–2233030) 1.4. men­nessä. Alla vielä mai­nok­set mat­kasta ja Fin­nish Open –kisasta.

fo_matka fo_juliste