Kiitos keväästä ja hyvää kesää!

Kevät kului nopeasti ja taas yksi sul­ka­pal­lon täy­tei­nen kausi alkaa olla taputeltu.

On ollut hie­noa nähdä koko kevään ajan vuo­roilla ja kisoissa pal­jon innok­kaita sul­ka­pal­loi­li­joita har­ras­te­pe­laa­jista kil­pa­pe­laa­jiin ja junio­reista vart­tu­neem­paan väes­töön. Tällä vii­kolla (viikko 20) kui­ten­kin päät­ty­vät kaikki Sul­ka­se­tin juniori– ja har­ras­te­vuo­rot tältä keväältä. Kii­tos pal­jon kau­desta kai­kille vuo­ro­lai­sille ja ren­tout­ta­vaa sekä lii­kun­nan­täy­teistä kesää! Syk­syllä jat­ke­taan sit­ten taas uudella innolla sul­ka­pal­lon parissa!

Syk­syn vuo­rot pysy­vät pää­osin samoina, muu­ta­mia uutuuk­sia voi lisäksi tulla. Vuo­roista ja nii­den alka­mi­sa­jan­koh­dista tulee tie­toa tänne sivus­tolle vii­meis­tään hei­nä­kuun aikana ja jos sitä ennen on kysyt­tä­vää jos­tain vuo­rosta, otta­kaa yhteyttä suo­raan kyseessä ole­van vuo­ron valmentajaan.

Kesä on ohi!