Lajiesittely 27.9.

Sul­ka­set kut­suu kaikki junio­ri­pe­laa­jat ja hei­dän van­hem­pansa 27.9. klo 15 jär­jes­tet­tä­vään lajie­sit­te­lyyn  Sys­syn Sul­kis Raho­laan (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Lajie­sit­te­lyssä ker­ro­taan sul­ka­pal­losta lajina sekä sen har­ras­ta­mi­sesta ja kil­pai­le­mi­sesta Sulkaset-​​seurassa. Osal­lis­tu­jille on tar­jolla kah­via ja pul­laa. Lisäksi täl­löin on mah­dol­lista kokeilla ja tilata seu­ran tämän kau­den ver­ryt­te­ly­asua. Tilai­suus kes­tää noin tun­nin. Toi­vomme eri­tyi­sesti uusien junio­rei­den ja hei­dän van­hem­piensa osal­lis­tu­mista, jotta he pää­se­vät tutus­tu­maan lajiin, seu­ran toi­min­taan ja mui­hin seuralaisiin.

Ilmoit­tau­tu­mi­set lajie­sit­te­lyyn Petri Moi­siolle (if.tesaklusnull@oisiom.irtep). Ter­ve­tu­loa mukaan!