Sulkapallon Avoimet Ovet –tapahtuma 6.9.

Suo­men Sul­ka­pal­lo­liitto täyt­tää tänä vuonna 60 vuotta. Tätä saa­vu­tusta juh­lis­te­taan jär­jes­tä­mällä Val­ta­kun­nal­li­nen Sul­ka­pal­lon Avoi­met Ovet päivä 6.9. hal­lien ja seu­ro­jen toi­mesta ympäri Suo­mea. Myös Sys­syn Sul­kis Rahola ja Sul­ka­set osal­lis­tu­vat tähän tapahtumaan!

Lau­an­taina 6.9 klo 11.00−17.00 Sys­syn Sul­kik­sessa (www​.sys​syn​sul​kis​.fi) on avoi­met ovet. Täl­löin pää­set siis kokei­le­maan sul­ka­pal­loa ja pelaa­maan hal­lille täy­sin ilmai­seksi! Varaat­han kui­ten­kin vuo­ron hal­lilta, jotta mah­dut var­masti pelaamaan.

Pai­kalla on myös

klo 13 Sul­ka­se­tin edus­taja ker­to­massa seu­ran toi­min­nasta ja lajin har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sista seu­rassa sekä

klo 13–16 väline-​​esittelijä ker­to­massa sul­ka­pal­lo­vä­li­neistä. Voit myös tes­tata sul­ka­pal­lo­mai­loja ja halu­tes­sasi ostaa niitä tarjoushinnoin.

Laita siis päi­vä­määrä muis­tiin ja lähde 6.9. naut­ti­maan sul­ka­pal­lon rie­musta täy­sin rin­noin ja täy­sin ilmaiseksi!!