Sulkapallovuorojen alkamisesta

Syksy alkaa lähes­tyä, mikä tie­tää myös sul­ka­pal­lo­vuo­ro­jen alka­mista. Kaikki Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 36 eli syys­kuun ensim­mäi­sellä vii­kolla. Vuo­roille ovat ter­ve­tul­leita kaikki sul­ka­pal­losta kiin­nos­tu­neet, mutta var­sin­kin junio­ri­vuo­rot ovat olleet viime vuo­sina suo­sit­tuja, joten kan­nat­taa ilmoit­tau­tua nopeasti, jotta mah­tuu vielä mukaan. Tar­kem­mat tie­dot har­joi­tus­vuo­roista löy­ty­vät alla ole­vista lin­keistä. Jos on kysyt­tä­vää jos­tain vuo­rosta tai haluat ilmoit­tau­tua vuo­rolle, ota yhteyttä kysei­sen vuo­ron valmentajaan.

Junio­rien har­joi­tus­vuo­rot syksyllä

Har­ras­ta­jien har­joi­tus­vuo­rot syksyllä

Kil­pa­ryh­män har­joi­tus­vuo­rot syksyllä