Jäsentiedote 2014–2015

SULKASETIN JÄSENTIEDOTE 2014–2015

 

Syksy 2014

Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 36 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 50.

Aloit­te­le­ville pelaa­jille ja junio­reille sekä hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­tettu esit­tely– ja info­ti­lai­suus pide­tään la 27.9.2014 klo 15.00 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kah­vi­tar­joilu. Tervetuloa!

Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 18.-19.10.2014. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja junio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

 

Kevät 2015

 

Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2  ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 20.

Perin­tei­nen junio­rei­den seu­raot­telu kaa­ri­na­lai­sen sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin kanssa jär­jes­te­tään Tam­pe­reella (tar­kempi ajan­kohta ilmoi­te­taan myö­hem­min Sul­ka­se­tin  koti­si­vuilla). Tavoit­teena on saada kaikki seu­ramme junio­ri­pe­laa­jat mukaan tai­doista ja peli­ko­ke­muk­sesta riippumatta!!

Lop­pu­ke­väällä vuo­ro­jen pää­tyt­tyä pidämme kevät­juh­lat, johon kaikki seu­ra­lai­set ovat ter­ve­tul­leita (myös jun­nu­jen vanhemmat).

Heti alku­ke­sällä pyri­tään jär­jes­tä­mään junio­rien kesäleiri.

 

 

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin pää­asial­lista tie­do­tus­ka­na­vaa www​.sul​ka​set​.fi