Harjoitusvuorojen kesäloma

Kesä­lo­ma­visa: mistä löy­tyy tämä sul­ka­pal­lo­jen jättiläinen?

Tämän kevään Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­roista osa päät­tyi jo viime vii­kolla ja loput päät­ty­vät tämän vii­kon aikana. Tämä tie­tää kesä­lo­maa har­joi­tus­vuo­roista. Sul­ka­pal­loa voi tie­tysti kesäl­lä­kin har­ras­taa eri hal­leissa ja haas­tetta halu­tes­saan myös mök­ki­sul­kik­sen parissa.

Syk­syllä har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35. Jos haluaa jat­kaa har­joi­tus­vuo­rol­laan, kan­nat­taa tästä ilmoit­taa vuo­ron val­men­ta­jalle hyvissä ajoin, jotta pää­see var­masti syk­syl­lä­kin mukaan.

Hyvää ja aurin­koista kesä­lo­maa kai­kille seuralaisille!