Johtokunnan palsta 2/​15

Maa­nan­taina pidet­tiin syk­syn ensim­mäi­nen joh­to­kun­nan kokous. Tässä kokouk­sen saldoa:

  • Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 36. Kai­kille vuo­roille on saatu val­men­ta­jat, uusia vuo­roja ei näillä näky­min ole luvassa.
  • Sul­ka­se­tin Täh­ti­ki­sat pide­tään Sys­syn Sul­kis Raho­lassa Sul­ka­pal­lo­lii­ton alus­ta­van kalen­te­rin mukaan 14.-15.11.2015. Luok­kina V,A,B,C,13,15,17,35,45,55.
  • Seu­ran 40-​​vuotisjuhla jär­jes­te­tään aiem­masta ilmoi­tuk­sesta poi­ke­ten Hatan­pään sou­tu­pa­vil­jon­gilla. Päi­vä­määrä on sama kuin aiem­min ker­rottu eli 26.9. Kaikki ovat juh­liin ter­ve­tul­leita, mak­si­mi­mää­rää ei aiem­masta ilmoi­tuk­sesta poi­ke­ten ole. Tar­kempi ohjelma ja ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot, kts oma uuti­nen asiasta.
  • Seu­raava joh­to­kun­nan kokous pide­tään 14.9.2015 klo 18 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan kokouksia!