Sulkasetin 40-​​vuotisjuhlat

Ter­ve­tu­loa juh­lis­ta­maan Sul­ka­se­tin 40-​​vuotispäivää Hatan­pään sou­tu­pa­vil­jon­gille (Hatan­pään­katu 6, 33900 Tam­pere) 26.9.2015 klo 16 alkaen. Ohjel­massa luvassa onnit­te­luja, puheita, pal­kit­se­mi­sia, juhla-​​ateria ja kak­ku­kah­vit sekä musiik­kia ja muka­vaa yhdes­sä­oloa. Musii­kista vas­taa tam­pe­re­lai­nen rockbändi Duo Mus­tat enke­lit. Pie­nille lap­sille on myös oma tou­hu­nurkka. Puku­koodi juh­liin smart casual.

Kaikki ovat pai­kalle ter­ve­tul­leita, osal­lis­tu­jien mak­si­mi­mää­rää ei aiem­masta tie­dosta poi­ke­ten ole. Seu­ra­lai­set ja kun­nia­vie­raat saa­vat tämän tie­dot­teen lisäksi pos­titse kut­sun, jonka ohjeita illal­lis­kort­ti­mak­su­jen ja ilmoit­tau­tu­mi­sen suh­teen kan­nat­taa ensi­si­jai­sesti nou­dat­taa. Mikäli et pape­rista kut­sua saa, mutta olet van­has­taan tai nyky­ään Sul­ka­se­tin jäsen tai ystävä ja haluat seu­ran juh­la­päi­vään osal­lis­tua, olet myös suu­resti ter­ve­tul­lut alla ole­via ohjeita noudattaen.

Juhla-​​ateriasta ja kak­ku­kah­veista pää­set naut­ti­maan mak­sa­malla illal­lis­kort­ti­mak­sun (Aikui­set 25€, alle 12-​​vuotiaat lap­set 15€, alle 4-​​vuotiaat ilmai­seksi) 20.9.2015 men­nessä tilille FI50 1782 3500 0011 08. Ilmoi­tat­han lisäksi osal­lis­tu­jien nimet ja mah­dol­li­set eri­tyis­ruo­ka­va­liot 20.9.2015 men­nessä if.siklusnyssysnull@yssys tai p. 050 5166167 (Syssy).juhla

Kaikki mukaan juh­lis­ta­maan seu­ran 40-​​vuotista tai­valta, näh­dään Hatanpäällä!

Iloi­siin tapaa­mi­siin, Sul­ka­set ry:n johtokunta