Syksyn harjoitusvuorot

Kesä­lo­mat on pää­sään­töi­sesti lomailtu, kou­lut alka­neet ja kohta pää­see sul­kaa­kin taas lyö­mään. Sul­ka­se­tin syk­syn kaikki har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 36. Ilmoit­tau­tu­mi­set vuo­roille tapah­tu­vat vuo­ro­jen val­men­ta­jien kautta. Tar­kem­mat tie­dot vuo­roista sekä val­men­ta­jat löy­ty­vät alla ole­vista linkeistä: