Sulkasetin jäsentiedote 2015–2016

                      

Syksy 2015

  • Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 36 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 50.
  • Aloit­te­le­ville pelaa­jille ja junio­reille sekä hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­tettu esit­tely– ja info­ti­lai­suus pide­tään la 26.9.2015 klo 12.00 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kah­vi­tar­joilu. Tervetuloa!
  • Sul­ka­se­tin 40-​​vuotisjuhlat jär­jes­te­tään myös la 26.9.2015, tar­kem­mat tie­dot löy­ty­vät Sul­ka­se­tin koti­si­vuilta. Myös uudet jäse­net ovat läm­pi­mästi tervetulleita.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 14.-15.11.2015 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja junio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

 

Kevät 2016

 

  • Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 1 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 19.
  • Perin­tei­nen junio­rei­den seu­raot­telu kaa­ri­na­lai­sen sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin kanssa jär­jes­te­tään keväällä Kaa­ri­nassa (tar­kempi ajan­kohta ilmoi­te­taan myö­hem­min Sul­ka­se­tin koti­si­vuilla). Tavoit­teena on saada kaikki seu­ramme junio­ri­pe­laa­jat mukaan tai­doista ja peli­ko­ke­muk­sesta riippumatta!!

 

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin pää­asial­lista tie­do­tus­ka­na­vaa www​.sul​ka​set​.fi