Sulkasetin Tähtikisat 14.-15.11.

Ensi vii­kon­lop­puna pide­tään Sys­syn Sul­kis Raho­lassa Sul­ka­se­tin jär­jes­tä­mät Täh­ti­ki­sat. Pai­kalle odo­te­taan yli 160 pelaa­jaa ja luvassa on noin 280 peliä lau­an­tain ja sun­nun­tain aikana. Pelit alka­vat lau­an­taina klo 9 ja kes­tä­vät noin klo 20 asti. Sun­nun­taina pela­taan välie­rät ja finaa­lit klo 9–15 väli­senä aikana. Arvonta löy­tyy osoit­teesta http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​8​7​4​B​B​9​5​5​-​7​E​2​3​-​4​5​B​B​-​B​F​7​1​-​7​4​7​9​B​7​6​1​7​6E1

Ter­ve­tu­loa mukaan seu­raa­maan kova­ta­soista sul­ka­pal­loa, ilmai­nen sisäänpääsy!

Kisat