Harjoitusvuorot keväällä 2016

Tämän vii­kon aikana ovat vii­mei­set­kin syk­syn 2015 har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­neet. Kii­tos kai­kille har­joi­tus­vuo­roilla käy­neille kulu­neesta vuo­desta! Keväällä 2016 vuo­rot jat­ku­vat muu­ten kuten ennen­kin, mutta har­ras­ta­jien tiis­tain har­joi­tus­vuoro siir­tyy myö­hem­mäksi ja ko. vuo­rolla val­men­nusta lisä­tään joka toi­selle ker­ralle, kts. liite: Sul­ka­pal­lo­val­men­nusta har­ras­te­pe­laa­jille. Kaikki vuo­rot alka­vat vii­kon 1 lopussa tai vii­kolla 2, kts tar­kem­mat alka­mi­sa­jan­koh­dat ja tie­dot har­joi­tus­vuo­ro­jen sivuilta:

Junio­ri­vuo­roilla on vielä tilaa keväälle, ota nopeasti yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan, jotta pää­set vielä mukaan!Juniorivuorot_kevät 2016