Johtokunnan palsta 3/​15

Vuosi 2015 alkaa olla pul­kassa, joten tässä vielä syk­syn joh­to­kun­nan kokouk­sissa käsi­tel­tyjä asioita sekä muis­toja syk­syn 2015 tapahtumista:

  • Yleistä Suo­men talous­ti­lan­netta seu­ra­ten myös seu­ran talous on ollut tiu­koilla, joh­tuen vuo­ro­jen pelaa­ja­mää­rien vähe­ne­mi­sestä sekä hal­lien kent­tä­vuo­krien koro­tuk­sista. Tästä syystä kil­pailu– ja lei­ri­kor­vauk­set pää­tet­tiin pois­taa niiltä seu­ran jäse­niltä, jotka eivät käy seu­ran vuo­roilla. Vuo­roilla kävi­jöi­den kil­pai­lu­mak­sut kor­va­taan edel­leen, lei­ri­kor­vauk­sia tue­taan tapaus­koh­tai­sesti joh­to­kun­nan pää­tök­sen mukaan.
  • Lajie­sit­tely pidet­tiin uusille seu­ran jäse­nille ja junio­reille lau­an­taina 26.9.
  • Sul­ka­pal­lon Avoi­met Ovet pidet­tiin Sys­syn Sul­kis Raho­lassa lau­an­taina 10.10.
  • Sul­ka­se­tin 40-​​vuotisjuhla pidet­tiin 26.9. Hatan­pään sou­tu­pa­vil­jon­gissa. Pai­kalla oli seu­ra­lais­ten lisäksi Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Man­sen Sulan edus­ta­jia onnit­te­le­massa seu­raa, kii­tos heille muka­nao­losta! Myös legen­daa­ri­nen mop­pi­ryhmä saa­pui pai­kalle. Saa­tiin muis­tella men­neitä, lisäksi ruoka, juoma ja musiikki sai­vat kehuja. Ansioi­tu­neita seu­ra­lai­sia pal­kit­tiin prons­si­sella ansio­mer­killä tai seu­ran diplo­milla. His­to­riikki jäi hie­man kes­ken, mutta siitä ollaan teke­mässä pai­net­tua ver­siota, joten tule­vai­suu­dessa kai­kille tulee mah­dol­li­suus tutus­tua sii­hen. Kuvia juh­lista löy­tyy Media­sa­lista.
  • Sul­ka­se­tin Täh­ti­ki­sat jär­jes­tet­tiin 14.-15.11. Kisoissa oli yli 150 pelaa­jaa ja kah­den päi­vän aikana pelat­tiin yli 270 peliä. Kisat sujui­vat hyvin, lauantai-​​illan muu­ta­mia vii­mei­siä pelejä lukuun otta­matta aika­taulu piti ja lisäksi jokai­sessa pelissä oli pis­teen­näyt­täjä tai tuo­mari. Tämä on hieno suo­ri­tus, josta suuri kii­tos kuu­luu kiso­jen tal­koo­po­ru­kalle sekä aktii­vi­sille pis­teen­näyt­tä­jille! Tulok­set löy­ty­vät osoit­teesta http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​8​7​4​B​B​9​5​5​-​7​E​2​3​-​4​5​B​B​-​B​F​7​1​-​7​4​7​9​B​7​6​1​7​6E1. Kuvia kisoista löy­tyy Media­sa­lista.
  • Seura osal­lis­tuu ensi keväänä Tam­pe­reella pidet­tä­vien SELL Stu­dent Games –kiso­jen jär­jes­te­lyi­hin sul­ka­pal­lon osalta. Kisat pide­tään 13.-15.5., sul­ka­pallo pela­taan 14.5. Kaikki kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat ovat kil­pai­lui­hin ter­ve­tul­leita iästä tai tasosta riip­pu­matta, lisä­tie­toja: http://​www​.tut​.fi/​s​e​l​l​2​0​16/
  • Seu­ran syys­ko­kous jär­jes­tet­tiin 29.11.2015. Seu­ran puheen­joh­ta­jana jat­kaa Pekka Saa­ri­nen, joh­to­kun­taan valit­tiin vuo­deksi 2016 hänen lisäk­seen Marja Saa­ri­nen, Petri Moi­sio, Päivi Kal­lion­pää, Jorma Syys­joki, Timo Eske­li­nen, Tarmo Mar­ti­kai­nen, Teemu Ekola, Tarja Niemi, Annika Itälä sekä Ari Saarinen.
  • Man­sen Sulan kanssa sel­vi­te­tään kevään 2016 aikana mah­dol­li­suutta yhteis­työ­hön joi­den­kin junio­ri­vuo­ro­jen val­men­nuk­sen suh­teen, jotta saa­tai­siin tam­pe­re­lai­sille junio­ri­pe­laa­jille lisää sopi­van tasoi­sia harjoitusvuoroja.
  • Vam­mais­sul­ka­pal­lon pelaa­jille on ehdo­tettu mah­dol­li­suutta har­joi­tus­vuo­roon, odot­te­lemme vielä hei­dän vas­tausta asiaan.
  • Junio­ri­vuo­ro­jen tie­do­tusta tehos­te­taan (kts. uuti­nen kevään vuo­roista), jotta saa­tai­siin kaik­kien vuo­ro­jen pelaa­ja­mää­rät täy­teen tam­mi­kuusta 2016 alkaen. Lisäksi har­ras­ta­jien tiis­tain har­joi­tus­vuo­ron ajan­koh­taa myö­häis­te­tään ja val­men­nusta lisä­tään har­ras­ta­jien toi­vei­den mukaisesti.

Kii­tos kai­kille seu­ra­lai­sille 40-​​vuotiaan Sul­ka­se­tin juh­la­vuo­desta! Nyt nau­ti­taan vielä jou­lun ja uuden vuo­den juh­lat ja sit­ten lähe­tään kohti uutta vuo­si­kym­mentä ja vuotta 2016!

Jos on jotain kysyt­tä­vää tai palau­tetta joh­to­kun­nalle kulu­neesta vuo­desta tai tule­vai­suu­desta, ota yhteyttä säh­kö­pos­tilla if.tesaklusnull@atnukothoj. Lisäksi hal­lilla saa vetäistä hihasta!

Ter­vei­sin,

Sul­ka­se­tin johtokunta