Sulkasetille kisamenestystä vuoden alussa

Sul­ka­se­tin jun­nuja ESB:n Juniorieliittissä

ESB:n Juniorieliitti-​​kisat käy­tiin Forever-​​hallilla, Espoossa vii­kon­lop­puna 16.-17.1.2016. Sul­ka­se­tistä kisoissa oli­vat mukana Tuuli Säy­nä­vä­järvi, Tuo­mas Saa­ri­nen, Aapo Saa­ri­nen ja Eetu Miettinen.junnueliitti16

Tuuli osal­lis­tui tyt­tö­jen U13–luokan kak­sin­pe­lin ja U15-​​luokan nelin­pe­lin lisäksi Aapon kanssa U13-​​luokan seka­ne­lin­pe­liin. Aapo pelasi lisäksi nelin­pe­liä Tuo­mak­sen kanssa U13-​​luokassa. Molem­mat Aapo ja Tuo­mas pela­si­vat myös poi­kien U13-​​luokan kak­sin­pe­liä. Tuuli, Aapo ja Tuo­mas sai­vat pal­jon kisa­ko­ke­musta, monia hyviä pelejä ja muu­ta­mia peli­voit­to­ja­kin, vaikka tällä ker­taa pelit jäi­vät­kin lauantaihin.

Eetun pelit jat­kui­vat myös sun­nun­taina, jol­loin Eetu voitti poi­kien U15-​​luokan kak­sin­pe­lin! Finaa­lissa kaa­tui luo­kan ykkös­si­joi­tettu, KoVS:a edus­tava Eero Kiiski 12–21, 21–12, 21–13. Tämä oli Eetulle jo toi­nen U15-​​luokan kak­sin­pe­lin voitto Junio­rie­lii­tissä kau­della 2015–2016. Lisäksi Eetu eteni semi­fi­naa­lei­hin sekä poi­kien U15-​​luokan nelin­pe­lissä että sekanelinpelissä.

Kaikki tulok­set Junio­rie­lii­tistä löy­tyy osoit­teesta: http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​4​8​8​D​6​5​8​A​-​8​3​2​8​-​4​B​3​7​-​A​0​F​D​-​F​A​A​0​B​F​C​8​1​F54

Sul­ka­set Man­sen Sulan Tähtikisoissa

Sul­ka­se­tin pelaa­jia oli tuona samana vii­kon­lop­puna pal­jon myös Man­sen Sulan jär­jes­tä­missä Apacs-​​Tähtikisoissa Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Lähes joka luo­kasta löy­tyi aina­kin yksi Sul­ka­se­tin pelaaja ja menes­tys­tä­kin tuli laa­jalla rintamalla.

Suu­rin menes­tys tuli MK-​​B-​​luokassa, jossa seu­ran uljaat urok­set Timo Saari ja Olli Inki­nen otti­vat kak­sois­voi­ton! Olli kaa­toi mat­kalla finaa­liin mm. kol­man­neksi sijoi­te­tun Daniel Ran­ta­lan (RaSu), mutta finaa­lissa Timo, joka jo ensim­mäi­sessä pelis­sään voitti aina vai­kean vas­tus­ta­jan, HämSu:a edus­ta­van Lassi Rait­ti­sen, oli tällä ker­taa Ollia parempi luvuin 21–12, 21–11. Kul­taa saa­vutti myös seu­ran junio­ri­kaar­tia edus­tava Suvi Niemi NN-​​B-​​luokassa parinsa Sirpa Korpi (SaSuPa) kanssa.

Seu­ran nelin­pe­lis­pe­sia­listi Jussi Moi­sio taas otti mita­lin kai­kista luo­kista, joi­hin osal­lis­tui. Kul­taa Jussi saa­vutti MN-​​B-​​luokassa ToiVal:a edus­ta­van Sonja Liuk­sen kanssa ja yhdessä he otti­vat hopeaa myös SN-​​A-​​luokassa. Lisäksi Jussi kai­voi hopeaa MN-​​A-​​luokasta toi­sen Sul­ka­se­tin mai­la­tai­tu­rin, Sami Jär­vi­sen, kanssa. Hopealle rai­va­si­vat tiensä myös MN-​​V-​​luokassa Roni “The Smash” Lyy­ti­nen parinsa Tommi “Ger­many” Sak­san (Drive) kanssa sekä Tuo­mas Nevan­ranta MN-​​15-​​luokassa Roope Mans­ne­ruk­sen (MaSu) kanssa.

Kaikki tulok­set kisoista: http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​2​0​5​C​D​B​9​3​-​2​C​4​0​-​4​0​7​0​-​8​3​C​E​-​3​4​1​2​0​7​3​0​7​ED3

Muut alku­vuo­den kisat

Edellä mai­ni­tun Sul­ka­se­tin Super­vii­kon­lo­pun lisäksi myös muina vuo­den ensim­mäi­sinä vii­kon­lop­puina on tul­lut menes­tystä Sul­ka­se­tille. Nas­tola Min­to­nin jär­jes­tä­missä Paju­lah­den Täh­ti­ki­soissa 9.-10.1. Sami Jär­vi­nen otti MN-​​A-​​luokassa hopeaa Pauli Saa­ri­sen (TuSu) kanssa ja samoissa kisoissa vuo­den vaih­teessa Hel­sin­kiin muut­ta­nut, mutta Sul­ka­set­tiä yhä edus­tava Ville Rasi pääsi välie­riin MK-​​A-​​luokassa. TS:n Täh­ti­ki­soissa 23.-24.1. Ville pisti astetta parem­maksi ja saa­vutti finaa­li­pai­kan MK-​​A-​​luokassa otta­malla mat­kal­laan finaa­liin monta hyvää pää­nah­kaa. Finaa­lissa Tuo­mas Nuor­teva osoit­tau­tui kui­ten­kin parem­maksi luvuin 21–3, 21–17.

Onnea kai­kille kisa­me­nes­tyk­sestä! Tästä on hyvä jat­kaa menes­tyk­se­kästä vuotta 2016!