Johtokunnan palsta 1/​16

Viikko sit­ten pidet­tiin Sul­ka­se­tin joh­to­kun­nan vuo­den 2016 ensim­mäi­nen kokous. Alla kokouk­sessa käsi­tel­tyjä asioita:

  • Seu­ran vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Ari Saa­ri­nen, sih­tee­riksi Petri Moi­sio ja rahas­ton­hoi­ta­jana jat­kaa Päivi Kallionpää.
  • Jäsen­mak­sun mak­sa­jille halu­taan tar­jota lisää etuja. Niinpä jat­kossa pel­källä jäsen­mak­sulla seura kus­tan­taa 4 koti­maan kil­pai­lun osal­lis­tu­mis­mak­sut vuo­dessa. Har­joi­tus­vuo­rolla kävi­jöille kus­tan­ne­taan yhä edel­leen kaikki koti­maan kil­pai­lu­jen osal­lis­tu­mis­mak­sut. Jat­kossa mie­ti­tään myös muita mah­dol­li­sia lisäe­tuuk­sia jäsen­mak­sun maksajille.
  • Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton jär­jes­tä­miin ensi vii­kon­lo­pun SM-​​kisoihin ja huh­ti­kuun kan­sain­vä­li­siin Fin­nish Open kisoi­hin hae­taan vapaa­eh­toi­sia toi­mit­si­joita, kts. uuti­nen asiasta. Fin­nish Ope­niin tul­laan mah­dol­li­sesti jär­jes­tä­mään myös perin­tei­nen bus­si­matka, tästä lisä­tie­toa myöhemmin.
  • Sul­ka­set on mukana jär­jes­tä­mässä Tam­pe­reella 13.-15.5. pidet­tä­vää SELL Stu­dent Games –opis­ke­li­jaur­hei­lu­ta­pah­tu­maa sul­ka­pal­lon osalta. Sul­ka­pallo pela­taan yksi­päi­väi­senä lau­an­taina 14.5. Kaikki kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat ovat ter­ve­tul­leita! Mikäli kiin­nos­tus heräsi, laita päi­vä­määrä kalen­te­riin ja ilmoit­taudu kor­kea­kou­lusi lii­kun­ta­vas­taa­valle ennen 15.2. Lisä­tie­toja löy­tyy Sul­ka­pal­lo­lii­ton uuti­sesta http://​www​.sul​ka​pallo​.fi/​2​0​1​6​/​0​1​/​2​5​/​s​e​l​l​-​s​t​u​d​e​n​t​-​g​a​m​e​s​-​2​0​1​6​-​t​a​m​p​e​re/ sekä osoit­teesta http://​www​.tut​.fi/​s​e​l​l​2​0​16/.
  • Uuti­soin­tia pyri­tään lisää­mään Sul​ka​set​.fi –net­ti­si­vuilla. Lisäksi seu­ralle on perus­tettu nyt oma Facebook-​​sivu, jonne tul­laan jat­kossa tuot­ta­maan net­ti­si­vu­jen lisäksi uuti­sia ja kuvia seu­ran tapah­tu­mista sekä muusta sul­ka­pal­loon liit­ty­västä toi­min­nasta. Mah­dol­li­sesti ensi kau­delle pyri­tään myös luo­maan eri har­joi­tus­ryh­mille omat säh­kö­pos­ti­lis­tat, jotta tieto seu­ran tapah­tu­mista ja har­joi­tus­vuo­roista saa­vut­taisi seu­ran jäse­net yhä paremmin.
  • Seu­ran Goodminton-​​vastaavat vaih­tu­vat. Jos jat­kossa on jotain kysyt­tä­vää seu­ran Goodminton-​​vastaavilta, ota yhteyttä säh­kö­pos­tilla if.tesaklusnull@notnimdoog. Mikäli Goodminton-​​järjestelmä on täy­sin outo, mutta kil­pai­le­mi­nen kiin­nos­taisi, kysy asiasta val­men­ta­jal­tasi tai katso lisä­tie­toja Sul­ka­pal­lo­lii­ton sivuilta: http://​www​.sul​ka​pallo​.fi/​k​i​l​p​a​i​l​i​j​a​/​k​o​t​i​m​a​a​n​-​k​i​l​p​a​i​l​u​i​l​m​o​i​t​t​a​u​t​u​m​i​s​et/. Seu­ran kisail­moit­tau­tu­mi­sista löy­tyy tie­toa myös täältä.

Tässä kaikki vuo­den alun asiat. Mikäli sinulla on kysyt­tä­vää tai kom­men­toi­ta­vaa seu­ran joh­to­kun­nalle, ota yhteyttä if.tesaklusnull@atnukothoj tai laita kom­ment­tia täältä net­ti­si­vu­jen tai Facebook-​​sivujen kautta.