Johtokunnan palsta 2/​16

Sul­ka­se­tin joh­to­kunta kokousti taas viime maa­nan­taina. Tässä kokouk­sen saldoa:

  • Seu­ran kevät­ko­kous pide­tään 30.3. (kts. kutsu). Kaikki seu­ran jäse­net ovat ter­ve­tul­leita kokoukseen!
  • Huh­ti­kuun alussa Van­taalla pidet­tä­viin kan­sain­vä­li­siin Fin­nish Open –kisoi­hin teh­dään Sul­ka­se­tin perin­tei­nen bus­si­matka. Lisä­tie­toja tulee myöhemmin.
  • SELL Stu­dent Games –kil­pai­lu­jen jär­jes­te­lyt sul­ka­pal­lon osalta ete­ne­vät. Lisä­tie­toja kisoista: http://​www​.tut​.fi/​s​e​l​l​2​0​16/
  • Tam­pere ran­king –jär­jes­tel­män sovel­tu­vuutta alu­een junio­ri­pe­laa­jien peli­mää­rien lisää­mi­seksi selvitetään.
  • Seu­ran Goodminton-​​vastaavat alka­vat kerää­mään tie­toa siitä, kuinka pal­jon Sul­ka­se­tin pelaa­jat kil­pai­le­vat kau­den aikana.
  • Kau­pin urhei­lu­puis­toon on nouse­massa ensi syk­synä uusi moni­toi­mi­halli, jonne olisi näillä näky­min tulossa myös sul­ka­pal­lo­kent­tiä. Sul­ka­set sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­sia saada vuo­roja hal­lista. Lisä­tie­toja uudesta hal­lista: http://​www​.kaup​pis​portscen​ter​.fi/
  • Ensi syk­sylle hae­taan aiem­pien vuo­sien tapaan Täh­ti­ki­soja seu­ran järjestettäväksi.