Kevään harjoitusvuorot päättyvät

Kevät on men­nyt taas nopeasti ja nyt ale­taan olla sekä hal­lin sisällä että ulko­puo­lella jo kesäi­sissä läm­pö­ti­loissa. Aiem­pien vuo­sien tapaan tämä ker­too jäl­leen siitä, että myös Sul­ka­se­tin kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät. Tällä vii­kolla (vko 19) lop­pu­vat kaikki ohja­tut har­joi­tus­vuo­rot tämän kevään osalta. Har­joi­tus­vuo­ro­jen syk­syn alka­mi­sa­jan­koh­dasta (elo­kuun loppu tai syys­kuun alku) sekä mah­dol­li­sista muu­tok­sista ilmoi­te­taan vii­meis­tään elo­kuun alussa.

Kii­tos kai­kille vuo­ro­lai­sille keväästä ja urhei­lul­lista kesää!

PS. Muis­ta­kaa myös elo­kuussa Rio:n olym­pia­lai­set, jossa tul­laan näke­mään maa­il­man parasta sul­ka­pal­loa ja aina­kin yksi suomalainen!