Sulkasetin jäsentiedote 2016–2017

 

Syksy 2016

- Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 49.

- Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 5.-6.11.2016 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja juniori– ja senio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

- Perin­tei­nen junio­rei­den seu­raot­telu kaa­ri­na­lai­sen sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin ja tam­pe­re­lai­sen MaSun kanssa jär­jes­te­tään la 12.11.2016 Kaa­ri­nassa. Kisoi­hin jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus. Tar­kempi tie­dote jul­kais­taan lähem­pänä kisa-​​ajankohtaa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen oman har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jalle. Tavoit­teena on saada kaikki seu­ramme junio­ri­pe­laa­jat mukaan tai­doista ja peli­ko­ke­muk­sesta riippumatta!!

 

Kevät 2017

- Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 19

- Lop­pu­ke­väällä pidämme kevät­juh­lat, johon kaikki seu­ra­lai­set ovat ter­ve­tul­leita (myös jun­nu­jen vanhemmat).

 

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin säh­köi­siä tie­do­tus­ka­na­via www​.sul​ka​set​.fi ja Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivua.