Mansen Sulan kansalliset 17.9.2016

img-20160917-wa0001

MNA:n fina­lis­tit. Kuvaaja Timo Mukkala.

Viime lau­an­taina jär­jes­tet­tiin Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa Man­sen Sulan kan­sal­li­set kil­pai­lut, joissa oli jäl­leen kun­non Sulkaset-​​edustus mukana. Pal­jon hyviä pelejä näh­tiin sekä Sul­ka­se­tin aikuis­pe­laa­jilta että junio­reilta ja mita­le­ja­kin tuli. MNA-​​luokassa Teemu Ekola otti parinsa Ari Palo­hei­mon (MaSu) kanssa kul­taa ja toi­seksi tuli Sami Jär­vi­nen parinsa Antti Reh­to­lan (Toi­Val) kanssa (kts. kuva). Lisäksi Sami nap­pasi kul­taa MN35-​​luokassa Arin kanssa. Sami on muu­ten­kin saa­vut­ta­nut menes­tystä alku­kau­den aikana otta­malla Parais­ten Senio­rie­lii­tistä hopeaa MN-​​35-​​luokassa Marko Mar­se­lan (ParkS) kanssa.

Suvi Niemi saa­vutti Ylö­jär­vellä NKB-​​luokan voi­ton ja jat­koi näin voit­to­sar­jaansa, sillä edel­li­senä vii­kon­lop­puna hän voitti parinsa Katri Kopo­nen (ESB) kanssa HBC:n Elii­tin NNB-​​luokan. Lisäksi Suvi tuli toi­seksi MaSu:n kiso­jen NNA-​​luokassa parinsa Lotta Lind­ström (TuPy) kanssa.

Seka­ne­lin­pe­lissä sekä A– että B-​​luokassa Sul­ka­set­ti­läi­set otti­vat hopeaa, A:ssa Jussi Moi­sio Sonja Liuk­sen (Toi­Val) kanssa ja B:ssä Ville Tuo­mi­nen Lotta Lind­strö­min kanssa. Junio­ri­luo­kissa saa­tiin myös menes­tystä, kun Roope Mans­ne­rus otti kul­taa MK17-​​luokassa ja hopeaa Tuo­mas Nevan­ran­nan kanssa MN17-​​luokassa. Senio­ri­luo­kissa tuli vielä kaksi kul­taa Ville Tuo­mi­sen (MN40) ja Sari Mik­ko­sen (XD40) saa­vut­ta­mina, molem­milla parina oli Antti Rehtola.

Onnea mita­lis­teille ja hyvästä tais­te­luil­meestä muil­le­kin Sul­ka­se­tin pelaa­jille! Kaikki tulok­set löy­ty­vät tour­na­ment­softwa­resta. Lisäksi eri­tyis­kii­tos kuu­luu Man­sen Sulan toi­mi­hen­ki­löille hie­nosti jär­jes­te­tyistä kisoista!