Sulkasetin Tähtikisat 5.-6.11.

Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 5.-6.11. Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kisoissa pela­taan sekä ylei­set luo­kat että ikä­luo­kat. Kaikki junio­rei­den pelit pela­taan yksi­päi­väi­senä sun­nun­taina. Peli­pai­kalla on lou­nas­ruo­kai­luun mah­dol­li­suus molem­pina päi­vinä. Pai­kalla myös jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon puo­lesta. Toi­vomme kaik­kia seu­ran jäse­niä ja eten­kin junio­reita mukaan pelaa­maan tai seu­raa­maan kisoja. Myös kaikki muut ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kova­ta­soi­sia pelejä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kisoi­hin Tour­na­ment­softwa­ren kautta, vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 23.10. Kisat

Katso myös Sul­ka­pal­lo­lii­ton uuti­nen kisoista sekä Face­boo­kin tapah­tu­ma­sivu.