Juniorien harjoitusvuorot

Sul­ka­se­tin junio­rien har­joi­tus­vuo­ro­jen raken­netta on toi­vo­mus­ten perus­teella seu­ran joh­to­kun­nan puo­lesta sel­key­tetty. Nyt har­joi­tus­vuo­rot on jaettu aloit­ta­ville pelaa­jille sopi­viksi perus­ryh­miksi sekä tästä eteen­päin lisää vuo­roja halua­ville ja kil­pai­lu­toi­min­taan suun­tau­tu­ville junio­reille sopi­viksi jat­ko­ryh­miksi ja kil­pa­ju­nio­ri­vuo­roiksi. Kaikki vuo­rot löy­ty­vät täältä.

Perus­ryh­mistä Koi­vis­ton­ky­län ja Sys­syn vuo­roilla on vielä muu­tama paikka vapaana eli jos olet aloit­ta­massa har­ras­tusta, kysy näi­den vuo­ro­jen val­men­ta­jilta lisä­tie­toa. Mikäli käyt jo jol­la­kin Sul­ka­se­tin vuo­rolla ja haluai­sit lisää har­joi­tus­ker­toja viik­koon, kysy asiasta omalta val­men­ta­jal­tasi tai jat­ko­ryh­mien val­men­ta­jilta, sillä myös jat­ko­ryh­missä on muu­ta­mia paik­koja vielä vapaana.

reenikuvat