Uusi johtokunta ja tiedotus

Sul­ka­se­tin joh­to­kun­nan jäse­nistä osa vaih­tui vuo­den alusta, katso joh­to­kun­nan tämän­het­ki­set jäse­net täältä. Seu­ran puheen­joh­ta­jana jat­kaa edel­leen Pekka Saa­ri­nen, vara­pu­heen­joh­ta­jana toi­mii Ari Saa­ri­nen, rahas­ton­hoi­ta­jana Tarja Niemi ja sih­tee­rinä Petri Moi­sio. Mikäli on jotain palau­tetta tai kysyt­tä­vää joh­to­kun­nalta, laita vies­tiä Ota yhteyttä –lomak­keen kautta, säh­kö­pos­tilla tai vetäise hal­lilla hihasta.

Tie­do­tus seu­ran net­ti­si­vu­jen kautta on viime aikoina ollut hie­man hil­jaista. Pyrimme tän­ne­kin aina­kin tär­keim­mistä asioista uuti­sia lait­ta­maan sään­nöl­li­sin välia­join, mutta kan­nat­taa seu­rata myös seu­ran facebook-​​sivuja, jonne tulee tiheäm­pään tah­tiin uutisia.