Timantticup 1/​2017 pelattu

Sun­nun­taina 26.3. pelat­tiin Sys­syn Sul­kis Raho­lassa ensim­mäi­nen Pir­kan­maan mata­lan kyn­nyk­sen junio­ri­kil­pailu Timant­ticup. Heti ensim­mäi­seen kil­pai­luun osal­lis­tui hie­nosti 49 pelaa­jaa. Suu­rin osa pelaa­jista oli pai­kal­li­sista seu­roista Man­sen Sulka ja Sul­ka­set, mutta pai­kalle oli tul­lut myös muu­ta­mia pelaa­jia Hämeen­lin­nasta asti. Kisoissa oli yhteensä 9 kak­sin­pe­li­luok­kaa ja 4 nelin­pe­li­luok­kaa, kum­mas­sa­kin peli­muo­dossa oli myös minisulkisluokka,

Kisat aloi­tet­tiin pelaa­jien yhteis­ku­valla (kts. alla) ja yhtei­sellä alku­läm­mit­te­lyllä, johon oli saatu malli mai­la­pe­li­kor­di­naat­tori Maria Hok­ka­selta. Alku­läm­mit­te­lyn jäl­keen läh­det­tiin pelaa­maan kak­sin­pe­lejä siten, että jokai­nen kak­sin­pe­li­luokka sai pelata 1–2 ken­tällä rau­hassa omat pelinsä alusta lop­puun. Otte­lut pelat­tiin 11 pis­teen erillä, mikä teki otte­luista nopeita ja pis­teistä tär­keitä. Pelaa­jat näyt­ti­vät pis­teitä tois­tensa pelei­hin van­hem­pien ja toi­mit­si­joi­den avus­tuk­sella. Toi­mit­si­jat oli­vat tär­keässä roo­lissa myös opet­ta­massa uusille kisa­pe­lu­reille ja hei­dän van­hem­mil­leen pelin sään­töjä. Kak­sin­pe­li­luok­kien jäl­keen pelat­tiin vielä nelin­pe­lit. Kaikki pelaa­jat sai­vat osal­lis­tu­mis­mi­ta­lit ja lisäksi luok­kien voit­ta­jat sai­vat pal­kin­not ensim­mäi­sestä sijastaan.

Kisoissa näkyi joka luo­kassa hie­noa pelaa­mi­sen ja liik­ku­mi­sen iloa sekä yhteis­hen­keä pelaa­jien, van­hem­pien ja toi­mit­si­joi­den kes­ken. Kisat onnis­tui­vat­kin hyvin tavoit­tees­saan saada pelaa­jille kisa­ko­ke­musta sekä lii­kun­nan iloa. Sul­ka­se­tiltä oli kisoissa mukana run­sas määrä seura-​​aktiiveja ja val­men­ta­jia toi­mit­si­joina avus­ta­massa nuo­ria pelaa­jia kil­pa­pe­laa­mi­sen ensi askeleissa.

Timant­ticup tulee saa­maan jat­koa ensi syk­syllä, jol­loin seu­raava kil­pailu on tar­koi­tus pitää Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa Man­sen Sulan toi­mesta. Jat­kossa on tavoit­teena pelata Timantticup-​​kisoja sään­nöl­li­sesti 4 ker­taa vuodessa.

Kii­tos vielä ker­ran kai­kille kisoi­hin osal­lis­tu­neille pelaa­jille, van­hem­mille sekä toi­mit­si­joille! Ensim­mäi­sen kil­pai­lun tulok­set löy­ty­vät täältä ja kuvia kisasta on näh­tä­villä Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivuilla. Myös Sul­ka­pal­lo­liitto jul­kaisi Timant­ticu­pista uuti­sen, joka löy­tyy täältä. Seu­raa­van ker­ran näh­dään Timant­ticu­pin mer­keissä syksyllä!

copy-of-20170326_095246