Timantticupin arvonta julkaistu

Timant­ticup 1/​2017 –kil­pai­lun arvonta on tehty ja se löy­tyy Tour­na­ment­softwa­resta. Pelit pela­taan sun­nun­taina 26.3. klo 10–15 väli­senä aikana Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kaik­kia pelaa­jia pyy­de­tään tule­maan pai­kalle vii­meis­tään klo 9.45, sillä ennen pelien alkua pide­tään yhtei­nen alku­läm­mit­tely. Aika­taulu on alus­tava, joten kaik­kien olisi hyvä olla pai­kalla heti kil­pai­lun alusta. Kak­sin­pe­li­luo­kat pela­taan siten, että jokai­sella luo­kalla on käy­tössä 1–2 kent­tää, jossa kaikki luo­kan pelit pela­taan jär­jes­tyk­sessä peräk­käin. Kak­sin­pe­lien jäl­keen pela­taan nelin­pe­lit. Pelien suu­ren mää­rän vuoksi kaikki erät pela­taan 11 pis­tee­seen (max 15), otte­lu­voit­toon tar­vi­taan 2 erävoittoa.

Muis­ta­kaa ottaa mukaan kisa­maksu 10€/kaksinpeli ja 10€/nelinpelipari, maksu tapah­tuu pai­kan päällä toi­mit­si­ja­pöy­dälle ennen pelien alkua. Hal­lilla on pelaa­jille tar­jolla ome­noita, mutta hal­lin kah­vio on kiinni, joten kan­nat­taa ottaa mukaan myös omia eväitä.

Näh­dään sunnuntaina!