Harjoitusvuorot alkavat

Syksy saa­puu ja kaikki seu­ran har­joi­tus­vuo­rot alka­vat jäl­leen vii­kolla 35. Mikäli haluat ilmoit­tau­tua jol­le­kin har­joi­tus­vuo­rolle, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan. Muu­tok­sena aiem­paan maa­nan­tain Pohjois-​​Hervannan junio­ri­vuoro pide­tään jat­kossa klo 17–18.30. Mui­den vuo­ro­jen aika­tau­lut ovat pysy­neet samana. Alta löy­ty­vät tar­kat tie­dot vuo­roista ja nii­den alkamispäivämäärät:

Seura jär­jes­tää syys­kau­den alka­mi­sen kun­niaksi myös sul­ka­pal­lo­lei­rin ja seura-​​tapahtuman 16.-17.9., näistä lisä­tie­toa tulossa pian.

Näh­dään reeneissä!