Sulkasetin jäsentiedote 2017–2018

Syksy 2017

  • Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 49.
  • Junio­ri­pe­laa­jille jär­jes­te­tään leiri 16.-17.9.2017 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Lei­rioh­jel­maa on lau­an­taina klo 10–16 ja sun­nun­taina klo 10–15. Lei­ristä tulee eril­li­nen tie­dote vuo­roille ja seu­ran säh­köi­sille tiedotuskanaville.
  • Lau­an­taina lei­rioh­jel­man jäl­keen klo 16.30 pide­tään info-​​tilaisuus seu­ran aloit­te­le­ville pelaa­jille ja junio­reille sekä hei­dän van­hem­mil­leen. Tilai­suu­dessa on kah­vi­tar­joilu. Tervetuloa!
  • Lau­an­taina n. klo 16.30 alkaa myös seu­ran syys­ta­pah­tuma Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Tuol­loin kaik­kien seu­ran jäsen­ten on mah­dol­lista pelailla sul­ka­pal­loa mak­sutta (ota peli­va­rus­teet mukaan), lisäksi tar­jolla on muka­vaa yhdes­sä­oloa, ja kevyttä ilta­pa­laa. Ilmoit­tau­tu­mi­set syys­ta­pah­tu­maan Sys­sylle (if.siklusnyssysnull@yssys, puh. 050 5166 167) 10.9.2017 mennessä.
  • Junio­reille jär­jes­te­tään Timantti-​​cup Man­sen Sulan toi­mesta su 22.10.2017. Kisa on tar­koi­tettu kai­kille junio­ri­pe­laa­jille tasosta riip­pu­matta. Tapah­tu­masta tulee lisä­tie­toa myöhemmin.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 2.-3.12.2017 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja juniori– ja senio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

Kevät 2018

  • Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 19.

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivua.