Sulkasetin Tähtikisat 2017

Sul­ka­set jär­jes­tää 2.-3.12. kan­sal­li­set Täh­ti­ki­sat Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tam­pere). Kisoissa on taso­luo­kat V, A, B, C sekä juniori– ja senio­ri­luok­kia. Pal­lot sisäl­ty­vät ilmoit­tau­tu­mis­mak­suun Valiossa. Kaikki junio­ri­luo­kat pela­taan yksi­päi­väi­senä sun­nun­taina. Hal­lilla on lou­nas tar­jolla kum­pa­na­kin päi­vänä käteis­mak­sua vas­taan. Peli­pai­kalta löy­tyy myös kah­vio, jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon toi­mesta ja Vic­to­rin myyn­ti­piste. Kiso­jen vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on huo­menna sun­nun­taina 19.11.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen, arvonta ja tulok­set löy­ty­vät osoit­teesta https://bad­min­ton­fin­land.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​rt/tournament.aspx?id=A4B161FE7123-​​4CE1-​​8A71-​​D6943F3280B9

Ter­ve­tu­loa kisaa­maan tai kat­so­maan sul­ka­pal­loa Suo­men hui­pulta! Kaikki seu­ra­lai­set ovat myös enem­män kuin ter­ve­tul­leita aut­ta­maan järjestelyissä!

img_0034