Harjoitusvuorojen joulutauko

Joulu on jo lähellä ja tämän vuoksi myös Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot syk­syn osalta päät­tyi­vät tällä vii­kolla (viikko 49). Vali­tet­ta­vasti Pohjois-​​Hervannan kou­lun vuo­roja ei pys­tytty jär­jes­tä­mään kol­mena viime viik­kona kou­lun salin remon­tin ja itse­näi­syys­päi­vän juh­lien vuoksi. Asiasta ilmoi­tet­tiin ko. vuo­ro­lai­sille heti asian sel­vit­tyä ja jär­jes­tet­tiin 2 kor­vaa­vaa har­joi­tus­ker­taa lau­an­taille Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella, jonne kum­pa­na­kin ker­tana yli 10 pelaa­jaa pääsi pai­kalle.  Pahoit­te­lemme peruun­tu­neita vuoroja!

Keväällä har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat näillä näky­min aiem­paan tapaan. Van­ho­jen vuo­ro­lais­ten osalta ilmoit­tau­tu­mi­nen on jo auki ja tapah­tuu Sul­ka­se­tin jäsenrekisteri-​​, las­ku­tus– ja tapah­tu­ma­pal­velu myClu­bin kautta osoit­teessa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​l​o​gin. Kan­nat­taa ilmoit­tau­tua mah­dol­li­sim­man pian, sillä vuo­ro­jen vapaille pai­koille ale­taan otta­maan uusia pelaa­jia heti vuo­den vaih­teen jälkeen.

Mikäli haluat mukaan jol­le­kin har­joi­tus­vuo­rolle keväälle, ota yhteyttä vuo­ron val­men­ta­jaan niin hän voi vuo­den vaih­teen jäl­keen lisätä sinut vuo­rolle mukaan mah­dol­li­sesti vapau­tu­ville pai­koille. Har­joi­tus­vuo­rot ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vien link­kien takaa:

HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!!

whatsapp-image-2017-12-10-at-17-19-45