Tähtikisat menestyksekkäästi ohi

Sul­ka­se­tin Täh­ti­ki­sat 2017 jär­jes­tet­tiin viime vii­kon­lop­puna 2.-3.12. Kisoissa oli pelaa­jia yhteensä 164 ja pelejä tuli kah­den päi­vän aikana yli 290. Jär­jes­te­lyt sujui­vat hyvin, pelit pysyi­vät lähes koko ajan aika­tau­lussa ja Sul­ka­set sai jär­jes­tet­tyä kaik­kiin tar­vit­ta­viin pelei­hin pis­teen­näyt­tä­jän. Muissa peleissä pelaa­jat oli­vat halun­neet jon­kun tutun pis­teen­näyt­tä­jäksi tai pelissä oli tuo­mari. Valion pelejä tuo­ma­roi Sul­ka­se­tin puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen ja naa­pu­ri­seura Man­sen Sulan Tarja Muikku. Syssy hoiti perin­tei­sesti kuu­lut­ta­mi­sen ja samalla Vic­to­rin myyn­ti­pis­tettä. Pai­kalla oli lisäksi jän­ni­tys­pal­velu Ari Palo­hei­mon toi­mesta ja lou­nas kum­pa­na­kin pelipäivänä.

Myös tulok­sel­li­sesti Sul­ka­se­tilla meni kisoissa hyvin. Sul­ka­se­tin pelaa­jat saa­vut­ti­vat yhteensä 10 mita­lia ja 5 välie­rä­paik­kaa. Kul­taa tuli luo­kista MSA (Teemu Ekola), XDA (Jussi Moi­sio), MD35 (Ville Tuo­mi­nen) ja WDC (Tuuli Säy­nä­vä­järvi ja Ria Tuo­mi­nen), hopeaa luo­kista MDA (Teemu Ekola), MS35 (Sami Jär­vi­nen), WSC (Suvi Leh­ti­nen), WDA (Suvi Niemi), MD35 (Tommi Heik­kilä) ja XDC (Ria Tuo­mi­nen ja Aapo Saa­ri­nen) sekä 3/​4-​​sijoitukset luo­kista BSU13 (Jesse Vuo­rela), BSU15 (Aapo Saa­ri­nen), WSC (Ria Tuo­mi­nen), MDV (Roni Lyy­ti­nen) ja MDB (Tuo­mas Nevan­ranta ja Roope Mans­ne­rus). Onnit­te­lut kaikille!

Kii­tok­set hie­noista kisoista kai­kille osal­lis­tu­jille, kan­nus­ta­jille, tal­koo­väelle ja spon­so­reil­lemme K-​​Supermarket Län­si­portti, Solita, Hämeen kir­ja­paino, Tam­pe­reen Säh­kö­lai­tos, Ska­rak ja Vic­tor Fin­land! Alla muu­tama kuva kisoista, lisää kuvia löy­tyy täältätahtikisat17_2

tahtikisat17_1