Sulkasetin harrastekisat 28.4.

Sul­ka­set jär­jes­tää lau­an­taina 28.4.2018 yhteis­työssä Sys­syn Sul­kik­sen kanssa har­ras­te­ki­sat Tam­pere Ran­kin­gin 25-​​vuotisjuhlavuoden kun­niaksi! Kisat on tar­koi­tettu kai­kille pelaa­jille tai­to­ta­sosta riip­pu­matta ja luok­kia on kai­kille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Osal­lis­tuak­sesi et tar­vitse lisens­siä eikä sinun tar­vitse kuu­lua seu­raan. Etsi alla ole­vasta kuvasta itsel­lesi sopi­vat luokat!

Kil­pai­lut alka­vat noin klo 9.00 aamulla. Kil­pai­lu­päivä aloi­te­taan suu­rim­milla luo­killa, jotka ovat toden­nä­köi­sesti mies­ten kak­sin­peli– ja nelin­pe­li­luo­kat. Kaikki alku­pe­lit pyri­tään pelaa­maan 3–4 pelaa­jan pooleissa/​lohkoissa, jat­ko­pe­lit cup-​​tyyliin, poo­lin voit­taja jatkoon.

Osal­lis­tu­mis­maksu kak­sin­pe­leissä on 18 €/​pelaaja ja nelin­pe­leissä 10 €/​pelaaja. Osal­lis­tu­mis­mak­susta lähe­te­tään lasku edus­ta­mal­lesi seu­ralle tai sinulle hen­ki­lö­koh­tai­sesti ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tilla. Säh­kö­pos­tio­soit­teet ja puhe­lin­nu­me­rot kerä­tään tal­teen, jotta saa­daan tar­vit­taessa yhteyttä pelaa­jaan. Säh­kö­pos­tio­soit­teita ja puhe­lin­nu­me­roita voi­daan käyt­tää myös seu­raa­vien kiso­jen mark­ki­noin­tia varten.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään la 14.4. Jos sinulla on kil­pai­lu­li­senssi, ilmoit­taudu täällä. Jos sinulla ei ole lisens­siä, laita säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen if.tesaklusnull@tasik. Ilmoita säh­kö­pos­tilla myös seu­rasi, jos edus­tat jotain seu­raa. Loh­koar­von­nat ja kiso­jen aika­taulu jul­kais­taan kisa­si­vuilla vii­meis­tään ke 25.4.

Ter­ve­tu­loa Sul­ka­se­tin harrastekisaan!sulkaset_harrastekisa_0418_mainos