Kevään harjoitusvuorot päättyvät

Tou­ko­kuu koit­taa jäl­leen ja tämä tie­tää sul­ka­pal­lo­kau­den ja kevään har­joi­tus­vuo­ro­jen päät­ty­mistä. Tällä vii­kolla (vk 19) päät­ty­vät kaikki kou­lu­vuo­rot ja suu­rin osa hal­lien vuo­roista. Mikäli vuo­rosi jat­kuu vielä tämän vii­kon jäl­keen, vuo­ron val­men­taja on tästä ilmoittanut.

Ensi syk­sylle voi muu­ta­mille vuo­roille tulla muu­tok­sia, koska pyrimme toi­min­taamme kas­vat­ta­maan ja lisää­mään vuo­roja. Syk­syn vuo­roista ilmoi­te­taan vii­meis­tään elo­kuun alussa. Syk­syn vuo­rot alka­vat näillä näky­min elo­kuun lopussa eli vii­kolla 35. Mikäli sinua jo nyt kiin­nos­taisi jokin vuoro tai haluat jat­kaa vuo­rolla, ilmoit­taudu vuo­ron val­men­ta­jalle. Van­hat pelaa­jat pää­se­vät myös ilmoit­tau­tu­maan myclu­bin kautta, kun vuo­ro­jen tilanne var­mis­tuu ja ne lisä­tään myclu­biin. Tästä lai­te­taan täl­löin viestiä.

Muka­vaa kesää kaikille!