Minisulkis-​​tapahtuma 19.8.

Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Vara­lan urhei­luo­pis­ton kanssa Minisulkis-​​tapahtuman 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen sun­nun­taina 19.8. klo 14–15.30. Tapah­tu­massa pää­see ilmai­seksi tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon ja liik­ku­maan yhdessä. Ohjaa­jina toi­mi­vat Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja Sul­ka­se­tin val­men­ta­jat sekä Vara­lan liikunnanohjaajaopiskelijat.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

minisulkistapahtuma