Syksyn harjoitusvuoroille ilmoittautuminen alkanut

Sul­ka­se­tin syk­syn har­joi­tus­vuo­roille ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut. Viime kau­den vuo­ro­lai­set pys­ty­vät jo nyt varaa­maan paik­kansa vuo­roille myclu­bin (https://​sul​ka​set​.myclub​.fi) kautta. Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta jol­lain vuo­rois­tamme, saada lisä­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roa, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan tai yhteys­hen­ki­löön. Vii­meis­tään elo­kuun puo­lessa välissä ale­taan täyt­tä­mään vapaita paik­koja uusille haluk­kaille. Vuo­rot alka­vat vii­koilla 35 tai 36 vuo­rosta riippuen.

Tar­kem­pia tie­toja har­joi­tus­vuo­roista ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät myclu­bista ja alla ole­vista linkeistä:

Uutena seu­ran toi­min­nassa alkaa Per­he­sul­kis, joka on tar­koi­tettu 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen. Tavoit­teena vuo­rolla on tar­jota nuo­rim­mil­le­kin lap­sille ja hei­dän van­hem­mille lii­kun­nan iloa ja yhdessä teke­mistä leik­kien ja sul­ka­pal­lon parissa. Tar­kem­paa tie­toa vuo­rosta löy­tyy täältä ja jos kiin­nos­tus heräsi jo, vuo­ron vetä­jään kan­nat­taa olla yhtey­dessä ja varata paik­kansa mah­dol­li­sim­man pian. Sul­ka­set jär­jes­tää myös sun­nun­taina 19.8. Minisulkis-​​tapahtuman 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen, jossa Per­he­sul­kik­seen voi jo etu­kä­teen tutus­tua ilmai­seksi. Tapah­tu­masta tulossa myö­hem­min vielä lisätietoa.

Per­jan­tain junio­rien Perus­ryh­män paikka on pitä­nyt siir­tää syk­syksi väliai­kai­sesti Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­selle, koska Koi­vis­ton kou­lulla on remontti ja siellä lii­kun­ta­sali ei ole syk­syn aikana käy­tössä. Vuoro siir­tyy takai­sin Koi­vis­ton kou­lulle kevät­kau­delle. Vuo­ron aika ja hinta pysyy samana.

Näi­den lisäksi joi­ta­kin pie­niä muu­tok­sia vuo­roille on tul­lut, mutta har­joi­tus­vuo­ro­jen runko pysyy ennal­laan. Em. muu­tok­silla on pyritty käy­tän­nössä laajentamaan/​parantamaan seu­ran toi­min­taa. Ole yhtey­dessä vuo­ron val­men­ta­jaan, jos kysyt­tä­vää vuoroista/​vuorosta herää. Joil­la­kin vuo­roilla on vielä hiu­kan avoi­mena, millä hal­lilla vuo­rot ovat, mutta nekin yri­te­tään saada lähiai­koina var­mis­tet­tua. Myös muu­ta­mia val­men­ta­ja­muu­tok­sia on tul­lut, joten var­mis­ta­kaa vuo­ron tie­doista, kehen val­men­ta­jaan voitte olla yhteydessä.

Seura on lisäksi kesällä päi­vit­tä­nyt oman tie­to­suo­ja­se­los­teen EU:n uuden ylei­sen tietosuoja-​​asetuksen (GDPR) mukai­seksi ja se on löy­det­tä­vissä myclub-​​sivuston ala­pal­kista tai täältä.

Nau­tin­nol­lista kesän lop­pua kai­kille ja näh­dään syk­syllä reeneissä!