Perhesulkis alkaa

Sul­ka­set jär­jes­tää nyt syk­syllä uutena vuo­rona 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­tet­tua Per­he­sul­kista. Vuo­rolla kehi­te­tään moto­ri­sia tai­toja ja silmä-​​käsi-​​koordinaatiota yhteis­ten leik­kien ja pelien avulla lii­kun­nan ilo huo­mioi­den. Katso alta tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­taudu mukaan!

perhesulkis2018