Sporttimestarin koulutus 5.12.

Viime aikoina on puhuttu pal­jon lii­kun­nan aiheut­ta­mien äkil­lis­ten ja rasi­tus­vam­mo­jen lisään­ty­mi­sestä lap­silla ja nuo­rilla. Tämä herät­tää huolta myös Sul­ka­se­tissa ja haluamme tar­jota lisää oppia seu­ra­lai­sille sul­ka­pal­lon tyy­pil­li­sistä vam­moista ja nii­den ehkäisystä.

UKK-​​instituutin Sport­ti­mes­tari Veli-​​Matti Talo­nen tulee pitä­mään Sul­ka­se­tin val­men­ta­jille, junio­reille, junio­rei­den van­hem­mille ja kai­kille muil­le­kin kiin­nos­tu­neille seu­ra­lai­sille tai seu­ran vuo­roilla pelaa­ville kou­lu­tusta sul­ka­pal­lon tyy­pil­li­sistä vam­moista ja nii­den ehkäisystä.

Sport­ti­mes­ta­rin kou­lu­tus pide­tään kes­ki­viik­kona 5.12. klo 18.30−21 ja paik­kana toi­mii Kauppi Sports Cen­ter (Kun­to­katu 17, 33520 Tam­pere). Ensin teo­riao­suus klo 18.30−19.30 Neu­vot­te­lu­tila 4:ssä, jonka jäl­keen klo 19.40−21 käy­tän­nön osuus Peilisalissa.

Jotta tie­de­tään alus­ta­vaa osal­lis­tu­ja­mää­rää, pyy­de­tään ilmoit­tau­tu­maan vii­meis­tään tiis­taina 4.12. säh­kö­pos­tilla moc.liamgnull@aloke.umeet. Kou­lu­tus on täy­sin ilmainen.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Lisä­tie­toa Sporttimestarista:

http://​www​.ter​veur​hei​lija​.fi/​b​l​ogi

https://​www​.poh​jo​la​ter​veys​.fi/​p​i​n​n​a​l​l​a​/​s​p​o​r​t​t​i​m​e​s​t​a​r​i​-​t​a​r​j​o​a​a​-​s​p​a​r​r​a​u​s​t​a​-​j​u​n​n​u​v​a​l​m​e​n​t​a​j​i​lle

Tie­toa lii­kun­ta­vam­moista ja nii­den ehkäisystä:

https://​www​.hs​.fi/​t​i​e​d​e​/​a​r​t​-​2​0​0​0​0​0​5​8​1​1​2​3​9​.​h​t​m​l​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​q​R​e​p​l​P​I​3​i​w​g​N​R​F​K​L​5​w​k​T​Z​Y​a​r​t​3​4​P​-​O​s​t​7​l​k​d​R​Z​n​t​k​-​X​J​T​i​B​0​5​C​K​L​f​HNg

http://​www​.ter​veur​hei​lija​.fi/​t​e​r​v​e​u​r​h​e​i​l​i​j​a​-​o​h​j​e​l​m​a​/​l​i​i​k​u​n​t​a​v​a​m​m​o​j​e​n​e​h​k​a​isy